نویسنده = دیده خانی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. ارایه مدل مفهومی زنجیره تامین کارآفرینانه با تاکید بر فناوری در صنایع لبنی - رویکرد دلفی فازی

دوره 50، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 803-817

سیده آنوشا قدس علوی؛ حسین دیده خانی؛ محمدشریف شریف‌زاده