نویسنده = احمد پور داریانی، محمود
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل کارآفرینی سازمانی ترویج کشاورزی در زمینه توسعه پایدار کشاورزی

دوره 44، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 77-93

آصف کریمی؛ ایرج ملک محمدی؛ احمد رضوانفر؛ محمود احمد پور داریانی