نویسنده = جلائی اسفندآبادی، سید عبدالمجید
تعداد مقالات: 1
1. تاثیرآزادسازی تجاری برآلودگی محیط زیست در ایران

2-41، شماره 1، خرداد 1389

حسین مهرابی بشرآبادی؛ سید عبدالمجید جلائی اسفندآبادی؛ علی اکبر باغستانی؛ حبیبه شرافتمند