نویسنده = حسینی نیا، غلامحسین
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل روابط بین کنشگران دولتی فعال در شبکه مراتع

2-40، شماره 3، آذر 1388

غلامحسین حسینی نیا؛ محمدرضا شاه پسند