نویسنده = بارانی، شهرزاد
تعداد مقالات: 4
3. نگرش کشاورزان شهرستان کرمانشاه نسبت به سربازان سازندگی

2-40، شماره 4، بهمن 1388

امیرحسین علی بیگی؛ الهه حاج صادقی؛ شهرزاد بارانی