تحلیل مولفه‌های آسیب‌پذیری واحدهای بهره‌برداری کوچک‌مقیاس استان همدان در مواجهه با تغییر‌اقلیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، شهر کرج، کشور ایران

2 استاد گروه مدیریت و توسعه دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 استاد گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران، شهر کرج، کشور ایران

4 استادگروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، شهر کرج، کشور ایران

چکیده

بخش کشاورزی در سال‌های اخیر تحت‌تاثیر تغییرات اقلیمی با آسیب‌های جدی مواجه شده است که در این بین نظام‌های بهره‌برداری کوچک مقیاس با مشکلات بیشتری مواجه شده‌اند. هدف این مطالعه تحلیل مولفه‌های آسیب-پذیری واحدهای بهره‌برداری کوچک‌مقیاس استان همدان در مواجهه با تغییر‌اقلیم است. پارادایم کلی حاکم بر این پژوهش‌کمی بود. جامعه آماری تحقیق 100 نفر از کارشناسان و متخصصان‌‌ موضوعی از دو سازمان تعاون‌ روستایی و سازمان جهاد‌ کشاورزی استان همدان بودند که به روش سرشماری مورد‌بررسی قرار گرفتند و دیدگاه آنان در خصوص آسیب‌پذیری واحد‌های بهره‌برداری کوچک‌مقیاس از تغییر اقلیم دریافت و تحلیل شد. داده‌های گردآوری شده با روش تحلیل‌عاملی تاییدی مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی با نرم‌افزار SMART PLS3‌ تحلیل شدند. با توجه به شاخص‌های محاسبه شده، پایایی و روایی مدل اندازه‌گیری تایید گردید. به‌منظور بررسی مولفه‌های آسیب‌پذیری واحدهای بهره‌برداری کوچک‌مقیاس استان همدان در مواجهه با تغییر‌اقلیم از یک مقیاس با 48 گویه که با طیف پنج گزینه‌ای لیکرت براساس نوع آسیب‌ها به سه‌ دسته اجتماعی-نهادی، اقتصادی-فنی و زیست‌محیطی سنجیده شد، استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که آسیب‌پذیری کلی واحدهای بهره‌برداری کوچک‌مقیاس استان همدان در برابر تغییر اقلیم به ترتیب از آسیب زیست‌محیطی (β=0/97)؛ آسیب اقتصادی-فنی (β=0/96)؛ آسیب اجتماعی-نهادی (β=0/95) تاثیر می‌پذیرد و بعنوان بیشترین‌‌‌ تبیین‌کننده آسیب‌پذیری واحدهای بهره‌برداری کوچک‌مقیاس استان همدان شناخته شده و تاثیر معناداری داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها