تحلیل راهبردی سیستم ترویج کشاورزی حفاظتی با تکنیک SWOT

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

امروزه ضرورت پرداختن به کشاورزی حفاظتی امری حیاتی است، اما این امر با استقبال چندانی از سوی کشاورزان ایرانی مواجه نگردیده است. ترویج کشاورزی به عنوان بانی اصلی این امر باید حضور فعال و مناسبی داشته باشد که بی‌شک در این مسیر نیز با نقاط قوت و ضعف، فرصت‌های و تهدیدهای بی‌شماری مواجه است. لذا پژوهش حاضر به تحلیل راهبردی سیستم ترویج کشاورزی حفاظتی در استان کرمانشاه با استفاده از رویکردی تلفیقی پرداخته است. جامعه تحقیق در این بخش کارشناسان دفتر کشاورزی حفاظتی و متخصصان ترویج کشاورزی می‌باشند که شناسایی نمونه‌ها به صورت هدفمند و با استفاده از روش حداکثر اختلاف انجام پذیرفت (تعداد= 9 نفر). ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه عمیق انفرادی و گروهی و پرسشنامه و ابزار تحلیل داده‌ها تکنیک SWOT بود. بر اساس یافته‌ها علی رغم وجود ضعف و تهدیدها، وجود کارشناسان جوان، پایین بودن هزینه اجرای کشاورزی حفاظتی، وجود اعتبارات دولتی جهت تجهیز ناوگان کشاورزی و وجود رسانه‌های آموزشی از نقاط قوت و فرصت‌هایی هستند که می‌توانند به ترویج کشاورزی حفاظتی در استان کرمانشاه با بهره‌گیری از راهبردهای خدمات حمایتی، فعالیت‌های آموزشی و ترویجی، توسعه همکاری‌های بین‌المللی، ملی و محلی و توسعه منابع انسانی کمک شایانی نماید.

کلیدواژه‌ها