تحلیل راهبردی سیستم ترویج کشاورزی حفاظتی با تکنیک SWOT

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته‌ی دکتری گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

امروزه، ضرورت پرداختن به کشاورزی حفاظتی امری حیاتی است. اما این امر با استقبال چندانی از سوی کشاورزان ایرانی مواجه نگردیده است. ترویج کشاورزی به­عنوان بانی اصلی این امر باید حضور فعال و مناسبی داشته باشد که بی­شک در این مسیر نیز با نقاط قوت و ضعف، فرصت­های و تهدیدهای بی­شماری مواجه است. لذا، پژوهش حاضر به تحلیل راهبردی سیستم ترویج کشاورزی حفاظتی در استان کرمانشاه با استفاده از رویکردی تلفیقی پرداخته است. جامعه تحقیق در این بخش کارشناسان دفتر کشاورزی حفاظتی و متخصصان ترویج کشاورزی می­باشند که شناسایی نمونه­ها به­صورت هدفمند و با استفاده از روش حداکثر اختلاف انجام پذیرفت (تعداد= 9 نفر). ابزار گردآوری داده­ها مصاحبه عمیق انفرادی و گروهی و پرسشنامه و ابزار تحلیل داده­ها تکنیک SWOT بود. بر اساس یافته­ها، علی­رغم وجود ضعف و تهدیدها، وجود کارشناسان جوان، پایین بودن هزینه اجرای کشاورزی حفاظتی، وجود اعتبارات دولتی جهت تجهیز ناوگان کشاورزی و وجود رسانه­های آموزشی از نقاط قوت و فرصت­هایی هستند که می­توانند به ترویج کشاورزی حفاظتی در استان کرمانشاه کمک شایانی نمایند. از آنجایی که برپایه نتایج، استراتژی توسعه­ای به­عنوان استراتژی مورد نیاز سیستم ترویج کشاورزی حفاظتی در استان کرمانشاه تعیین گردید؛ بنابراین، انتشار دانش و اطلاعات مورد­نیاز ذی­نفعان بخش کشاورزی مانند کشاورزان و مصرف کنندگان، تشویق و جلب مشارکت نهادها و موسسات بین­المللی، ملی و محلی و تسهیل و تشریک مساعی بین دولت و سازمان­های محلی، ارایه خدمات تحقیقاتی و مالی ویژه در زمینه کشاورزی حفاظتی و فراهم کردن زمینه برای دسترسی گروه­های کشاورزان به اعتبارات دولتی و حمایتی از جمله راهبردهای مناسب در زمینه ترویج کشاورزی حفاظتی در استان کرمانشاه می­باشد.

کلیدواژه‌ها


 1. Abedi, S., Yazdani, S., Saleh, A., Salami, H. & Jahansouz, M. (2013). The Analysis of Factors Affecting the Consumption of Agricultural conservation in Fars Province. IJAEDR, 45, 247-255. (In Farsi).
 2. Bellotti, B. & Rochecouste, J.F. (2014). The development of conservation agriculture in Australia-farmers as innovators. International Soil and Water Conservation Research, 2(1), 21-34.
 3. Bolliger,  A.,  Magid,  J.,  Amado,  T.J.C.,  Skora  Neto,  F.,  Ribeiro, M.F.S., Calegari, A., Ralisch, R., & De Neergard, A. (2006). Taking stock of the Brazilian “Zero-Till Revolution”: a review of landmark research and farmers’ practice. Advances in Agronomy, 91, 47-110.
 4. Borsy, P., Gadea, R., & Vera Sosa, E. (2013). Forest Management and Conservation Agriculture: Experiences of smallholder farmers in the eastern region of Paraguay. Integrated Crop Management, 18. Rome. 192-205
 5. Derpsch, R. (2004). History of crop production, with and without till-age. Leading Edge, 3, 150-154.
 6. Erenstein, O., Sayre, K., Wall, P., Hellin, J., & Dixon, J. (2012). Conservation agriculture in maize-and wheat-based systems in the (sub) tropics: lessons from adaptation initiatives in South Asia, Mexico, and Southern Africa. Journal of sustainable agriculture, 36(2), 180-206.
 7. Fami Shaban Ali, H., Ghasemi, J., & Mohammadzadeh Nasrabadi, M. (2008). Sustainable Agricultural Systems (Overview of Template Approaches). Publication of the Institute for Cultural Excellence, First Edition, 2008.  (In Farsi).
 8. Friedrich, T., Derpsch, R., & Kassam, A. (2012). Overview of the global spread of conservation agriculture. Field Actions Science Reports. The Journal of Field Actions, 6(6): 52-68.
 9. Friedrich, T. & Kassam, A. H. (2009). Adoption of Conservation Agriculture Technologies: Constraints and Opportunities. Invited paper at the IV World Congress on Conservation Agriculture. 4-7 February 2009, New Delhi, India.
 10. Kahimba, F. C., Mutabazi, K. D., Donald Tumbo, S., Kenneth Francis Masuki, K. F. & Mbungu, W. B. (2014). Adoption and Scaling-Up of Conservation Agriculture in Tanzania: Case of Arusha and Dodoma Regions. Natural Resources, 5, 161-176.
 11. Kassam, A. H., Friedrich, T. H. E. O. D. O. R., & Derpsch, R. (2010). Conservation agriculture in the 21st century: a paradigm of sustainable agriculture. In European Congress on Conservation Agriculture. Madrid, October 2010 (Vol. 10, pp. 4-6).
 12. Kassam, A., Friedrich, T., Shaxson, F., Bartz, H., Mello, I., Kienzle, J., & Pretty, J. (2014). The spread of conservation agriculture: Policy and institutional support for adoption and uptake. Field Actions Science Reports. The Journal of Field Actions, (12)7: 25-39.
 13. Kassam, A., Friedrich, T., & Derpsch, R. (2018). Global spread of conservation agriculture. International Journal of Environmental Studies, 76(1), 29-51.
 14. Latifi, S., Raheli, H., Yadavar, H., & Saadi, H. (2018). Designing a Process Model for Conservation Agriculture Development in Iran Using Interpretive Structural Modeling Approach. Iranian Journal of Economic Research and Agricultural Development, 2-29(1), 120-105. (In Farsi).
 15. Mirzaei Nodooshan, F. Murid, S. Arshad, S. (2010). Agricultural Drought Risk Assessment in Kermanshah Province. Journal of Agricultural Engineering Research, 11(3): 1-14. (In Farsi).
 16. Mutual, J., Muriuki, J., Gachie, P., Bourne, M., & Capis. J. (2014). Conservation Agriculture with Trees: Principles and Practice. A simplified guide for Extension Staff and Farmers. World Agroforestry Centre, (ICRAF) Nairobi, Kenya, 2014.
 17. Norouzi, A., & Shahbazi, A. (2010). The role of promotion in the development of organic agriculture in the country's villages. Rural Development, 2(2): 1-22. (In Farsi).
 18. Pound, B., & Posthumus, H. (2016). The merits and limitations of innovation platforms for promoting Conservation Agriculture in sub-Saharan Africa. In IFSA 2016 (pp. 1-10).
 19. Rajoli Dezfuli, M. (2014). The Impact of Agricultural conservation on the Cost of Agricultural Products. Journal of Livestock, Cultivation and Industry, 168: 3-6.   (In Farsi)
 20. Gravandi, SH. (2014). Explaining the sustainability of land use systems in Kermanshah province and presenting a strategic model, PhD thesis, Faculty of Agricultural Sciences, Razi University. (In Farsi)
 21. Wall, P. C. (2007). Tailoring conservation agriculture to the needs of small farmers in developing countries: an analysis of issues. Journal of crop improvement, 19(1-2), 137-155.