صلاحیت‌های فردی و الزامات آموزش پایداری اعضای هیئت علمی دانشکده‌های کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد. گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

2 استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی،‌دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی،‌دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 هیات علمی

چکیده

اعضای هیئت علمی به عنوان ارزشمندترین و حیاتی ترین سرمایه های هر دانشگاهی در نظام آموزشی به شمار می‌روند که می‌توانند دانشگاه را در حرکت به سوی جامعه ای پایدار و رسیدن به آن کمک کنند. بدین منظور در این تحقیق به بررسی صلاحیت‌های فردی و الزامات آموزش پایداری اعضای هیئت علمی دانشکده‌های کشاورزی و منابع طبیعی پرداخته شد. این مطالعه با رویکرد اکتشافی بر پایه راهبرد پیمایشی و با استفاده از نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب در بین 146 نفر از اعضای هیئت علمی کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز و با به کارگیری پرسشنامه انجام گرفت. یافته های تحقیق حاکی از آن است که به منظور توسعه صحیح فعالیت‌های تدریس در مراکز آموزشی و تربیت نیروی انسانی با کیفیت از نظر علمی و فنی در خصوص آموزش پایداری داشتن دانش کافی و مواد آموزشی بهتر به عنوان عواملی مهم در تدریس شناخته شد و جهت تقویت آموزش به عنوان یک کارکرد اساسی، تجربیات عملی نیاز به افزایش دانش، تجربه و کسب اطلاعات بیشتر در آموزش پایداری دارند. فزون بر این از نظر اساتید نمونه داشتن آزادی در انتخاب موضوعات درسی خود مسئله ای مهم است زیرا آموزشگر خودمختار بسیار مؤثرتر و راحت تر از آموزشگران غیر مستقل آموزش می دهد. وجود استقلال حرفه ای در بین آموزشگران سبب آزادانه تدریس کردن آن‌ها و در نهایت تدریس مؤثرتر می‌شود.

کلیدواژه‌ها