تحلیل سازه‌های مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین کارکنان سازمان‌های صفی روستایی شهرستان بویراحمد، براساس مدل پذیرش فناوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه یاسوج

2 دانشگاه یاسوج- دانشکده کشاورزی

چکیده

پژوهش حاضر به منظور شناسایی سازه‌های مؤثر بر پذیرش فاوا در بین کارکنان با استفاده از مدل پذیرش فناوری دیویس انجام شد. جامعه آماری پژوهش را کارکنان سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی صفی مستقر در سطح دهستان‌های شهرستان بویراحمد تشکیل دادند (366N=) که از این میان، تعداد 189 نفر با استفاده از جدول پاتن، به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی با انتساب متناسب انتخاب شدند. به ‏منظور بررسی روایی (اعتبار) و پایایی (اعتماد) ابزار پژوهش و همچنین، برازش متغیرهای نهفته و آزمون فرضیه‌ها از روش مدل‏سازی معادلات ساختاری با کاربرد نرم‏افزار LISRELver8.50 استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی تأییدی روایی، پایایی و برازش متغیرهای نهفته پژوهش را تأیید کرد. افزون بر این، نتایج مدل‌سازی ساختاری نشان داد که اکثر فرضیه‌های پژوهش مورد تأیید قرار گرفتند و مدل از برازش مناسبی برخوردار است. در نهایت، با توجه به اثرات مستقیم و غیر مستقیم مدل ساختاری پژوهش مشخص شد که سازه تصمیم به استفاده از فاوا بیش­ترین تأثیر را بر استفاده واقعی داشته است و سازه‌های خودکارآمدی، نگرش نسبت به فاوا، درک سودمندی استفاده، درک آسانی استفاده و هنجار ذهنی به ترتیب تأثیرگذاری بر سازه استفاده واقعی از فاوا در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. یافته‌های این پژوهش می‌تواند دستاوردهایی برای مدیران و برنامه‌ریزان در بهبود استفاده کارکنان سازمان‌های صفی روستایی از فناوری‌ داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


  1. Ahmadi Dehghotbadini, M. (2010). Structural relations between Davis Technology Acceptance factors. New Ideas In Educational Sciences, 5 (2): 131-142. (In Farsi).
  2. Ahmadi Dehghotbadini, M., Mashkani, M. & Mohammad Khani, A. (2010). Effects of Computer Self-Efficacy and Computer Anxiety on Davis, Technology Acceptance Model Constructs: New Perspectives of Social Psychology. Psychological Research, 13(1),131-142 (In Farsi).
  3. Alidousti, S. (2010). Factors Impacting on Development of IT and E-Commerce in SMEs. Information Sciences & technology, 25(3), 529-548 (In Farsi).
  4. Anderson, J. C., & Gerbing, D. W. (1988). Structural equation modeling in practice: A review and recommended two-step approach. Psychological Bulletin, 103, 411–423.
  5. Bagheri, M., Hamidi Beheshti, M., & Alidoosti, S. (2009). Acceptance of e-banking in Iran: the Expanding of technology Acceptance Model.  Iran Information Sciences and Technology, 24 (3): 5-34. (In Farsi).
  6. Dash, M., Mohanty, A. K., Pattnaik, S., Mohapatra, R. C., & Sahoo, D. S.. (2011). Using the TAM Model to Explain How Attitudes Determine Adoption of Internet Banking. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences,36, 50-59.
  7. Davis, F. D. & Venkatesh, V. (1996). A critical assessment of potential measurement biases in the technology acceptance model: three experiments. International Journal Human–Computer Studies, 45, 19-45.
  8. Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. Management Information System Quarterly, 13(3), 319-340.
  9. Dehdarizadeh, A. (2011). A Survey_of_obstacles_of nformation_Technology_application in_Shiraz_public_libraries.Information Sciences & technology, 26(2), 223-233 (In Farsi).

10. Elahi, Sh., Abdi, B., & DanaeeFard, H. (2010). E-government adoption in Iran: Explanation of the individual, organizational and social variables’ role in technology acceptance, Journal of Public Administration Perspective, 1, 41-67(In Farsi).

11. Emadi, M. (2005). The role of information and communication technology in accelerating agricultural development process. Jihad, 25 (269): 54-64.

12. Fornell, C., & Larcker D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 48, 39–50.

13. Gefen, D. Straub, D. W. & Boudreau, M. C. (2000). Structural equation modeling and regression: guidelines for research practice. Communications of the AIS, 4 (7), 1–78.

14. Hofkin, N. & Tagart, N. (2004). An analysis of gender and information and communication technology in Developing Countries. Translated by Shabanali Fami, H. & Alibeygi, A. Alzahra University Press, Tehran. (In Farsi).

15. Huey-Pyng Shyu, S. & Huang, J. (2011). Elucidating usage of e-government learning: A perspective of the extended technology acceptance model. Government Information Quarterly, 28, 491-502.

16. Igbaria, M. & Iivari, J. (1995). The Effects of Self-efficacy on Computer Usage. Omega international Journal management science, 23(6), 587-605.

17. Jalali, A., Rowhani, S. & Zare, M. (2006). E-villages. Iran University of Science and Technology Press. Tehran. (In Farsi).

18. Kalantari, Kh. (2009). Structural Equation Modeling in Socio-Economics Research, Publications of  farhange saba, Tehran (In Farsi).

19. Kim, T. G., Hyoung Lee, J. & Law, R. (2008). An empirical examination of the acceptance behaviour of hotel front office systems: An extended technology acceptance model. Tourism Management, 29, 500-513.

20. King, W. R.,& He, J. (2006). A meta-analysis of the technologyacceptance model, Information & Management, 43, 740-755.

21. Lee, Y., Kozar, K. A. and Larsen, K. R.T. (2003). The Technology Acceptance Model: Past, Present, and Future. Communications of the Association for Information Systems,12(50), 752-780.

22. Mohd Suki, N, & Ramayah, T. (2010). User Acceptance of the E-Government Services in Malaysia: Structural Equation Modelling Approach. Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management, 5, 395-413.

23. Mooghali A, Talebi S, & Seif M. (2011). Contributing Factors to the Attitudes Toward Using Informationand Communication Technology(ICT)Among Students of Shiraz University of Medical Sciences, School of Management. SDME. 8 (1), 33-40 (In Farsi).

24. Nasiri Zang-Abad, A. (2007). The acceptance of the new technologies in organizations. Tadbir, 182: 49-53.

25. Park, S. Y. (2009). An Analysis of the Technology Acceptance Model in Understanding University Students' Behavioral Intentionto Use e-Learning. Educational Technology and Society, 12 (3), 150–162.

26. Patten,M. L. (2002).Proposing Empirical Research. LosAngeles: Pyrczak Publishing.

27. Raykov, T. (1998). CoefficientAlphaandCompositeReliabilitywithInterrelatedNonhomogeneous Items. Applied PsychologicalMeasurement, 22(4), 375-385.

28. Reid,  M., & Levy, Y. (2008). Integrating Trust and Computer Self-Efficacy with TAM: An Empirical Assessment of Customers’ Acceptance of Banking Information Systems (BIS) in Jamaica. Journal of Internet Banking and Commerce, 12(3), 1-18.

29. Rezaei, M. (2009). Prevailing theories about information and communication technology acceptance. Quarterly Journal ofCommunication Researches, 16 (4): 63-93. (In Farsi).

30. Riahi vafa, A. and Hedayati, M. (2006). Ranking of Tehran province villages in terms of transferring post offices to information and communication technology offices using numerical taxonomy. Village and Development (Roosta-Towse-e), 9 (4): 1-36. (In Farsi).

31. Sarlak, M., Montazer, R. and Habibi, F. (2008). Evaluation of the effects of cultural differences on using information and communication in a cultural multimedia environment. Tomorrow Management, 20: 46-56. (In Farsi).

32. Tavakol, M. & Ghazinouri Naeini, R. (2010). Diffusion and Obstacles to ICT Adoption in Iranian Industries; Case Study of Selected Sectors, Science & Technology Policy, 3(3), 31-48 (In Farsi).

33. Tavousi, M., Hidarnia, A.R., Montazeri, A., Taremian, F. & hajizadeh, E. (2010). Modification of Reasoned Action Theory and comparison with the original version by path analysis for substance abuse prevention among adolescents, Magazine of medicine Hormozgan, 14(1), 45-54 (In Farsi).

34. The Governor of Kohgilouyeh and Boyer-Ahmad Province. (2012). The introduction of Kohgilouyeh and Boyer-Ahmad Province. Retrieved January 1 2012, from: http://www.ostan-kb.ir. (In Farsi).

35. Teo, T., & Noyes, J. (2011). An assessment of the influence of perceived enjoyment and attitude on the intention to use technology among pre-service teachers: A structural equation modeling approach. Computers & Education, 57, 1645-1653.

36. Turner, M., Kitchenham, B., Brereton, P., Charters S., & Budgen, D. ( 2010). Does the technology acceptance model predict actual use?Asystematic literature review, Information and Software Technology, 52, 463-479.

37. Venkatesh, V. Michael G. M., Davis, G. B. & Davis, F. D. (2003). UserAcceptance of Information Technology: Toward A Unified View, Journal of Management Information System Quarterly, 27)3), 425-478.

38. Yi, M. Y. & Yujong, H. (2003). Predicting the use of web-based information systems: self-efficacy, enjoyment, learning goal orientation, and the technology acceptance model. International Journal of Human-Computer Studies, 59, 431-449.

39. Zampetakis, L. A. & Vassilis, M. (2006). Linking creativity with entrepreneurial intentions: A structural approach. International Entrepreneurship and Management Journal, 2(3), 413-428.

Zumbo, B. D, Gadermann, A. M, & Zeisser, C. (2007). OrdinalVersions of Coefficients Alpha and Theta for Likert Rating Scales.Journal of Modern Applied Statistical Methods, 6, 21-29.