مطالعه نیازهای آموزشی گلخانه داران شهرستان ورامین با اقتباس از مدل بوریچ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی ومعاونت پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

2 عضوهیات علمی واحدگرمسار

3 دانش آموخته دانشگاه آزاداسلامی واحدگرمسار

چکیده

هدف این تحقیق بررسی نیازهای آموزشی گلخانه داران شهرستان ورامین بود. این تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری تحقیق را گلخانه داران کشت خیار شهرستان ورامین تشکیل دادند (504=N) و مطابق فرمول کوکران 120 نمونه تعیین گردید که پس از توزیع پرسشنامه، تعداد 116 پرسشنامه صحیح جمع­آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور سنجش میزان روایی ابزار تحقیق، پرسش نامه در اختیار استادان راهنما و مشاور قرار گرفت که پس از انجام بررسی­های لازم و جمع آوری نظرات و اعمال اصلاحات مورد نظر، روایی پرسش نامه مذکور تأیید شد.  پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از  آلفای کرونباخ (در بازه 77/0-83/0) به دست آمد. برای ارزیابی نیازهای آموزشی گلخانه داران با اقتباس از مدل ارزیابی نیازهای آموزشی بوریچ استفاده شد. بدین منظور، 13 صلاحیت دانشی که از مرور ادبیات تحقیق حاصل شده بود با توجه به «میانگین وزنی نمرات تفاوت» برای گلخانه داران رتبه بندی شدند. نتایج نشان داد که موضوعاتی مانند آگاهی از غرقاب کردن گلخانه، شناخت ارقام مقاوم متناسب با شرایط آب و هوایی منطقه، شناخت مناسب­ترین میزان اسیدیته و یا قلیایی خاک برای کاشت، آگاهی از کاشت درخت به عنوان بادشکن در اطراف گلخانه جهت کاهش مصرف سوخت، دانش در زمینه غلظت دی اکسید کربن در گلخانه و آگاهی در رابطه با میزان آب مصرفی و دفعات آبیاری به عنوان مهم­ترین نیازهای آموزشی گلخانه داران شهرستان ورامین مطرح بودند. نتایج رگرسیون نیز نشان داد 2 متغیر میزان تحصیلات و سن گلخانه داران 49% واریانس نیازآموزشی آنها را تبیین می­کنند.

کلیدواژه‌ها


  1. Bourich, G. D. (1980), A needs assessment model for conducting follow-up studies. The Journal of Teacher Education, 31 (3): 39-42.
  2. Charmchiyan. L.M. (2005), the relationship between educational needs and Features Silkworm in Gilan, Journal of Agricultural Sciences. 12(4).754-766.  
  3. Conklin, l. N., L. L. Hook, J. B. Kelbaugh, & D. R. Nieto. (2003). Identifying needs of extension personnel: A comprehensive model. Proceedings of the19th .150-158.
  4. Ekanem, E., S. P. Singh, Muhammad, S., Tegegne, F.  & Ameneyenu A. (2001), Differences in district extension leaders’ perceptions of the problems and needs of Tennessee small farmers, Journal of Extension, 39(4): 79-90.
  5. Ford, C. (2005), Educational priorities of small farmers in West Tennesssee, Journal of Agricultural Education, 36. (1): 31-37.
  6. Latimer, J., Scoggins, H., Barden, V., & Lambur, M. (2002). Needs assessment survey of the Virginia greenhouse industry. Virginia: Polytechnic Institute and State University, 24061-0402.
  7. Mattson, N. (2008), Needs assessment survey of the New York state greenhouse industry?, New York: Department of horticulture plant science building .Cornell University Ithaca, NY 14853.3.Num1.45-56.
  8. Ommani, A. R., & Chizari, M. (2005), A educational needs assessment of low input sustainable agriculture (LISA) practices for wheat farmers in Khouzestan province of Iran, Proceedings of the 21th Annual Association for International Agricultural and Extension Education Conference. San Antonio, Texas, U.S.A 14, (3), 18-31. Retrieved from http://www.aiaee.org/2005/Posters/P028.pdf
  9. Panahi, F. (2010), Determine the educational needs of apple gardeners: A Case Study Eghlid city, Fars province, Journal of Agricultural Extension and Education. 3(1).57-70 .(In Farsi)Pezeshki-Rad, G. (2008), assessing the professional educational needs of agriculture instructors of agricultural training centers of Mazandaran and Golestan provinces using Borich model, Journal of agricultural economics and development research. 39(1):55-62.(In Farsi)

10. Sabouri,M.S. & Minaei,A.H.(2009), Greenhouse growers classify the training needs of city Branch of the view Agricultural greenhouse owners and experts, Journal of Agricultural Research, Extension and Education ,2 (3),33-48 .(In Farsi)

11. Sabouri, M.S &Ommani,A.R.(2010). Farmers training needs analysis from the perspective of agricultural extension experts on Semnan province. Agricultural Research, Journal of Extension and Education. Agricultural Research, Extension and Education, 3 (1), 45-56 .(In Farsi)

12. Suvedi M., Jeong E., Coombs J., (2010), Education Needs of Michigan Farmers, Journal of extension,48 ,(3), 1-11. 

13. Simpson. P. A., Greller, M. M., & Strosh, T. K. (2002), Variations in human capital investment activity by age, Journal of Vocational Behavior, 61,(1), 109-138.

14. Tabarraei, M. (2006),Educational Needs of Khorasan Wheat fields of sustainable agriculture, Journal of Agricultural Industries. Vol.20.Num1.91-101 .(In Farsi)

-Zarafshani, K. Agahi, H. & khaledi, Kh. (2011), The educational requirement of the women of Sanghor,s Ghomam villag (based on Borich and Quadrant model), Journal of woman in development and policy. 9, (1), 165-185,(In Farsi)