تجارت جهانی و خودکفایی گندم در جهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

بخش کشاورزی یکی از مهم­ترین بخش­های اقتصاد محسوب می­شود، از این رو خودکفایی در این بخش بسیار حایز اهمیت است. مقاله‌ حاضر به دنبال مطالعه اثرات تأسیس سازمان تجارت جهانی در سال 1995 بر خودکفایی تولید گندم پنج قاره جهان می­باشد و از آن‌جایی که تجزیه و تحلیل کمی تولید از طریق مقدار بهینه عوامل تولید در کشاورزی، از لوازم اصلی نیل به خودکفایی است، مقایسه تطبیقی سهم عوامل تولید گندم جهان، قبل و بعد از تأسیس سازمان تجارت جهانی از دیگر اهداف مورد بررسی می­باشد. از این رو برای دسترسی به اثرات نهاده‌ها، دو تابع تولید کاب و داگلاس طی سال‌های 1995-1981 و2010- 1996 برای کشور­های تولیدکننده گندم جهان به روش داده­های تابلویی برآورد گردیده است. نتایج نشان داد، طی دوره 30 ساله 2010-1980، روند خودکفایی تولید گندم سه قاره آفریقا، آمریکا و آسیا، از ثبات برخوردار بوده است، در حالی که  تأسیس WTO منجر به افزایش اندک در خودکفایی گندم قاره اروپا و کاهش نوسانات خودکفایی گندم قاره اقیانوسیه گردیده است. هم‌چنین، مشخص گردید که بذر مصرفی گندم قبل از تجارت جهانی و کود شیمیایی بعد از تجارت جهانی بیشترین اثرگذاری را بر عملکرد در هکتار گندم داشته­اند و سهم نهاده نیروی انسانی بعد از تجارت جهانی کاهش و بهره­وری این نهاده افزایش یافته است.

کلیدواژه‌ها


 1. Akbari, N., & Sharif, M. (2008). Agricultural economics,(4th ed.), Allame tabatabae university.(In Farsi)
 2. Amid, J. (2006). The dilemma of cheap food and self-sufficiency: The case of wheat in Iran, Elsevier , 32, 537-552.
 3. Amirteimouri, S., Chizari, A. (2007). Study of dynamic self-sufficiency in maize production in Iran: an approach to calculate the total productivity of factors of production, Journal of Farming and Gardening, 79, 169-177. (In Farsi)
 4. Ardestani, M., & Tousi, M. (2010). Assess the comparative advantage of selected crops in Iran, Agricultural economics and development, 69, 19-42. (In Farsi)
 5. Azamzade, M., Khalilian, S., & Mortazavi, A. (2012). Select function and estimate the importance of energy production in the agricultural sector, Agricultural Economics and Development, 76, 205-230.(In Farsi)
 6. Bishwajit, G., Sarker, S., Kpoghomou, M., Gao, H., Jun, L., & Ghosh, S. (2013). Self-sufficiency in rice and food security: a South Asian perspective, Agriculture and food security.
 7. Debertin, D.L. (1997). Agricultural production economics. In Mousanezhad, M. Najarzade, Institute of Economic Research, Tarbiat Modarres University.
 8. FAO. (2012). The wheat initiative- an international research initiative for wheat improvement, second global conference of Agricultural research for development, http:// WWW.fao.org
 9. Hoseinzad, J.,  & Eslami, H. (2005). Select a production function to estimate the economic value of agricultural water (case of study wheat production), Agricultural economics and development, 48, 53-74. (In Farsi)
 10. ITO, J., NI, J. (2012). Capital deepening, land use policy and self-sufficiency in China's grain sector, China Economic Review, 24, 97-107.
 11. Komeijani,A., Noori, K., Moghadasi, R., & Gilanpour, O. (2002). Analysis of the relationship between agricultural supply and trade policies, currency and estimate demand and supply functions and imports of selected agricultural products, Trade Journal, 24, 1-25. (In Farsi)
 12. Luan,Y., Cui, X., & Ferrat, M. (2013). Historical trends of food self-sufficiency in Africa, Springer ; 405, 393-405.
 13. Mahmoudi, A. (2003). Evaluation of market challenges, wheat flour, wheat self-sufficiency project supports the country: the economic dimension, 37 (10). (In Farsi)
 14. Mahdavi,A., & Moeinedini, S. (2011).  Food security and sustainable agriculture Bioethics Ethics in Science and Technology, 2 (10). (In Farsi)
 15. Magduff, F. (2008). Global food crisis: causes and solutions. Political and Economic Information, 253&254, 234-258.
 16. Mirabolhasani, H. (2005). The assessment and analysis of how the pursuit of self-sufficiency in wheat in Iran after the Islamic Revolution, M.S. dissertation, Central branch, Azad University, Iran. (In Farsi)
 17. Mirfakhraie, F. (1997). Pricing policy of self-sufficiency in wheat, M.S. dissertation, Agriculture Facualty, Tarbiat Modaress University, Iran. (In Farsi)
 18. Mousanezhad, M. (1994). Self-sufficiency in basic agriculture products, Economic Research and Policy, 4. (In Farsi)
 19. Noori, N. (1999), Global Strategy on Food Security, Journal of Social, 2. (In Farsi)
 20. Parvizian, J., & Karimitabar ,A. (2004). A dynamical system model for the study of agricultural support policies, Economics Research, 54, 127-162. (In Farsi)
 21. Pirasteh, H. (1999). First performance evaluation of economic development programs using input-output tables, Economics Research, 54. (In Farsi)
 22. Pourrajab, S. (2002). Economic Effects of Iran's membership in the WTO, with emphasis on agriculture (specifically wheat and rice), M.S. dissertation, Central branch, Azad University, Iran. (In Farsi)
 23. Taheri, S. (2005). Factors affecting the production of wheat in Iran, Agricultural economics and development, 50(13),  81-97. (In Farsi)
 24. Tavakoli, A.  (2006).Wheat production function estimation and optimization of irrigation and nitrogen, Research and development in agriculture and horticulture,71, 25-33. (In Farsi)
 25. WTO, (2013). International Trade Statistics. http:// WWW.WTO.com.
 26. Worldbank . (2013). http:// WWW.World bank.org.
 27. You, L., Rosegrant, M., Wood, S., & Sun,D. (2008). Impact of growing season temperature on wheat productivity in china, Elsevier , 149, 1009-1014.

Zhou, L., &  Calum,G. (2014). Climate Change and china grain production, China economic review, Elsevier , 28, 72-89.