بررسی ساختار تولید و بازدهی نسبت به مقیاس محصول کلزا در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو- دانشگاه تبریز

2 استاد دانشکده اقتصاد و توسعه د انشگاه تهران

3 فارغ التحصیل

4 کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی

چکیده

بیش از نود درصد از مصرف داخلی روغن های خوراکی کشور همانند کلزا از طریق واردات تاُمین می‌شود. به این لحاظ لزوم برنامه ریزی بلند مدت و منسجم با هدف نیل به خودکفایی در تولید روغن های خوراکی مانند کلزا غیر قابل انکار خواهد بود. در این تحقیق بازدهی نسبت به مقیاس گیاه کلزا و همچنین کشش جاشینی و کشش قیمتی تقاضا ی نهاده ها نیز بررسی میشود. به این منظور تابع هزینه ترانسلوگ برای این محصول با استفاده از اطلاعات مقطعی سال88- 1387برآورد شده و متغیرهای ساختاری محاسبه شده اند. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که خصوصیت ساختاری بازدهی به مقیاس در محصول کلزای ایران به صورت صعودی وجود دارد، به این معنی است که با افزایش وسعت مزارع کلزا، هزینه های تولید کاهش می‌یابد به بیانی دیگر، با افزایش میزان محصول، هزینه متوسط کمتر شده و بدین ترتیب، واحدهای زراعی بزرگتر در مقایسه با واحدهای زراعی کوچکتر، از لحاظ هزینه و کارائی در امر تولید، از مزیت نسبی برخوردار می باشند، لذا سیاست کارا برای مزارع کلزا، می‌تواند بزرگ‌تر کردن مقیاس تولیدی به منظور کاهش هزینه‌های تولید ‌باشد

کلیدواژه‌ها


 1. Ansari,V.,& Salami, H. (2007). Economies of scale in Iran's shrimp industry. 6th Biennial conference of Iranian agricultural economics, February 2007: Mashhad, 3, 169-182. In Farsi
 2. Binswanger, H.P. (1974). A cost function approach to the measurement of elasticitiess of factor demand and elastiecities od substitution .American Journal of agricultural economics, 377-386
 3. Boussemart, J.P., Briec,W., Peypoch, N., & Tavera, C.(2009). A-Returns to scale and multi-output production technologies. European Journal of Operational Research 197, P. 332–339.
 4. Boussemart J.P., Butault J.P.  & Matvejev E. (2006).Economies of scale  and optimal farm size in the Estonian dairy sector. Causes and Impacts of Agricultural Structures, S. Mann (Ed.) 183-200
 5. Christensen, L.R., & Green, E.H. (1976). Economics of scale in U.S. electric power generation. Journal of Political Economy, 84(4). 
 6. Esalmi. A., & Mahmoudi, A. (2005). Efficiency estimation and return to scale of Pomegranate, special issue of productivity and efficiency. Journal of Agricultural Economics and Development planning and Agricultural Economics Research Institute. 402(2) In Farsi
 7. Filipini, M., Hrovatin, N. & Zoric, J.. (2007). Cost efficiency and economies of scale of Slovenian water distribution utllities: an application of panel data stochastic frontier methods, Journal of productivity, 29)2(, 169-182.
 8. Jahani, M., & Asghari, A. (2005). Mathematical Structure of Wheat Cost Function in Arasbaran Area. Journal of agricultural sciences, 85(2). In Farsi
 9. Kim, S.Y., (1992), The Translog Production Function and Variable Returns to Scale, The Review of Economics and Statistics, 74)3(, 546-552.
 10. Rahimi Sure. S., & Sadeghi, H. (2004). Factors affecting the efficiency and economies of scale in parametric and non-parametric approaches (Case Study: Range projects in Iran). Journal of Economic Research, no 67. In Farsi
 11. Rasmussen, S. (2000), Technological change and economies of Scale in Danish Agriculture, Unit of Economics Working Papers.
 12. Ray, S.C .(1982). A translog cost function analysis of U.S agriculture,1939-77. American Agriculture Economics Association. 490-497.
 13. Sato, R., & Koizumi, T., (1973). The production function and the theory of distributive shares, The American Economic Review, 63)3(, 484-489.
 14. Samuelson, P. (1947). Foundation of Economic Analysis, (Eds. 4). Cambridge, Mass., Harvard University
 15. Press.
 16. Sen, A.K., (1962), An Aspect of Indian Agriculture, TheEconomic Weekly, 14 (46): 24346.–(1964):
 17. Sharzei, GH. Rasti fard. M. (2001), Economical of scale and cost products of rice : in Gilan province, Science of Agriculture and Natural Resource, 6(2), 45-56. In Farsi
 18. Thapa, S., (2007). The relationship between farm size and productivity: empirical evidence from the Nepalese mid-hills. The American Economic Review, 63(3), 484-489.
 19. Yazdani, S., & Shahbazi, H. (2009). The scale efficiency in grape gardens of Qazvin: a case study area. Journal of Agricultural Economics, No. 4, 51-37. In Farsi

Yazdan panahi. M., & Najafi, B. (2005). The optimal size of farms producing milk in the province, Journal of Agricultural Economics and Development, Special productivity and efficiency, 149-163.