بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش روش‌های کشاورزی پایدار از دیدگاه گندمکاران (مورد مطالعه: روستاهای دهستان آجی چای شهرستان تبریز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارمند شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی

2 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف کلی این پژوهش، بررسی مؤلفه­های مختلف تأثیرگذار بر پذیرش روش­های کشاورزی پایدار از دیدگاه گندمکاران روستاهای دهستان آجی چای شهرستان تبریز است. این تحقیق با رویکرد اکتشافی بر پایه راهبرد پیمایشی به انجام رسید. جامعه آماری این تحقیق را 120 نفر از گندمکاران دهستان آجی چای شهرستان تبریز تشکیل دادند (120 (N= و حجم نمونه (103n=) بدست آمد. برای جمع­آوری داده­ها از روش نمونه­گیری خوشه­ای تصادفی ساده استفاده شد. ابزار تحقیق پرسشنامه بوده است که روایی ظاهری و محتوایی آن توسط پانلی از متخصصان رشته ترویج و آموزش کشاورزی مورد بررسی، اصلاح و تایید قرار گرفت. برای تعیین پایایی ابزار تحقیق، پیش آزمون انجام شد و ضریب آلفای کرونباخ 73/0 بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده­های گردآوری شده از نرم افزار spss/Win و آزمون­هایT ،F ، تحلیل همبستگی و رگرسیون بهره گرفته شد. یافته­های تحقیق نشان داد از بین مولفه­های مختلفی که در این تحقیق مورد بررسی واقع گردید، دانش گندمکاران و موانع پذیرش و از بین ویژگی­های فردی و حرفه­ای تعداد قطعات زمین­های زراعی همبستگی معنی­دار با پذیرش روش­های کشاورزی پایدار داشتند. به­طوری که از بین سه متغیر مذکور، دانش گندمکاران و موانع پذیرش در کل 34 درصد از متغیر وابسته تحقیق (پذیرش روش­های کشاورزی پایدار) را تبیین نمودند.

کلیدواژه‌ها


  1. Absher, W. (2000). Current Challenges for Agricultural Development. (On-Line). Retrieved from: http://www.Uky.Edu/Agriculture/Agprograms/main/pretty1b.dtml
  2. Alonge, A., & Mrtin, R. A. (1995). Assessment of the Adoption of sustainable agriculture practices: implications for agricultural education. Journal of Agricultural Education, 3(3): 34-42
  3. Bewsell, D., & Kaine, G. (2004). Understanding the impact of context: a new approach to understanding the adoption of improved pest and disease management practices. Proceeding of the 20 th Annual Conference, Dublin, Ireland: 682-693.
  4. Drost, D., Long, G. ,Wilson. D, Bruce, M., & Campbell, W. (1996). Barriers  to Adopting Sustainable practices. Journal of extension, 34. Retrieved from: http://www.joe.org/1996december/al.html
  5. Gamon, J., Harrold, N., & Creswell, J. (1994). Educational delivery methods to encourage adoption of sustainable agricultural practices. Journal of Agricultural Education, 35(1): 38-42
  6. Golmohammadi, F. & Mirdamadee, S. (2008). The evaluating of factors needed to achieve sustainable agricultural development in Iran: situation, problems and solutions. Journal of Agricultural Sciences, 13(2).
  7. Hasanzadeh, A. & Izadee Jeyran, A. (2010). The evaluating of social standing of sustainable development among rural communities of sustainable agriculture in temperate regions, 17.
  8. Ikerd, J. (2001). Sustainable Agriculture: Its About People. Retrieved from: http://www.ssu.missouri.edu/faculty/jikerd/papers/SusAgpeople.htm.
  9. King, R., N. & Rollins, T. (1995). Factors Influencing the Adoption of a Nitrogen Testing Program. Journal of Extension, 33(4).                                                                                                       

10. Kouchaki, A. & Khiabani, J. (1993). Principle of agricultural ecology. Mashhad: Jahad Daneshgahi Publishing. (In Farsi).

11. Kouchaki, A. (1995). Agriculture and Sustainable  development. Journal of Agricultural and Development Economics, )3(. (In Farsi).

12. Kouchaki, A., Hoseini, M ., & Hashemi Dezfooli, A. (1996). Sustainable agricultural, Mashhad: University Jihad Press, no1. (In Farsi).

13. Oerlemans, N., & Assouline G. (2004). Enhancing farmers’ networking strategies for sustainable development1. Journal of Cleaner Production, (12), 469–478.

14. Sadighi, H. & Abolfazl, B. (2010). Evaluating the acceptance behavior of sustainable agricultural methods by extensional from Qazvin Province. Economic Magazine and Agricultural Development of Iran, 2-41(3), 405-412. (In Farsi).

15. Sadighi, H. & Kourosh, R. (2003). The evaluating of influencing factors on sustainable  agricultural knowledge of privileged corn growers from Fars Province. Agricultural Sciences Magazine of Iran. 34(4).(In Farsi).

16. Souza Filho, De H. M., Young, T. & Burton, M. P. (1999). Factors influencing the adoption of sustainable agricultural technologies: evidence from the state of Espirito Santo, Brazil. Technological Forecasting and social Change, 60, 97-112.