تحلیل عملکرد شرکت های تعاونی تولید روستایی خودگردان استان همدان بر اساس الگوی SWOT

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

2 کارشناس ارشد توسعه روستایی، دانشگاه تبریز

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تحلیل عملکرد تعاونی­های تولید خودگردان استان همدان و ارائة­ راهبرد­های مناسب برای توانمندی و پایداری آن­ها انجام گرفته است که به ­لحاظ هدف، کاربردی و به ­لحاظ روش­شناسی، توصیفی- تحلیلی است. جامعة­ آماری تحقیق مشتمل بر اعضا، هیئت­مدیره و مدیران عامل تعاونی­های تولید با حداقل سه سال سابقة فعالیت و کارشناسان دولتی امور این تعاونی­هاست. اطلاعات از 24 کارشناس و 36 مدیرعامل جمع­آوری شد و سپس 13 تعاونی در جهات جغرافیایی استان به تناسب انتخاب شدند. هیئت­مدیره به تعداد 65 نفر و حجم نمونة اعضا با استفاده از جدول مورگان به تعداد 350 نفر مشخص و با روش نمونه­گیری طبقه­ای با انتساب متناسب به­ طور تصادفی انتخاب شدند. گردآوری داده­ها به ­صورت اسنادی و میدانی بوده و علاوه بر مشاهده و مصاحبه از پرسشنامه­ استفاده شده است که صاحب­نظران روایی صوری پرسشنامه را تأیید کردند. برای محاسبة پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد و ارقام حاصل (72/0 تا 83/0) قابل­ قبول بود. برای تحلیل داده­ها از روش SWOTاستفاده شد. بر اساس نتایج،­ کارشناس کشاورزی بودن مدیرعامل، فقدان الگوی مشخص برای ارزیابی عملکرد مدیران تعاونی، برخورداری از منابع آب و خاک مناسب و پایین­بودن سطح سواد اعضا به­ترتیب مهم­ترین توانایی، ضعف، فرصت و تهدید این تعاونی­ها هستند. در پایان، به منظور اصلاح کارکرد تعاونی­های تولید و تناسب آن با اهداف پیشنهادهایی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها