بررسی عملکرد شغلی مدیران هنرستان‌های کشاورزی استان تهران از دیدگاه آموزشگران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد ‌آموزش کشاورزی دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی، دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی، دانشگاه تهران

3 استاد دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی، دانشگاه تهران

4 دانشجوی دکتری آموزش کشاورزی، دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی، دانشگاه تهران

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی عملکرد شغلی مدیران هنرستان‌های کشاورزی استان تهران از دیدگاه آموزشگران بوده‌ است. تحقیق از نوع پیمایشی و به روش توصیفی‌ـ همبستگی انجام شد. جامعة آماری تحقیق را آموزشگران هنرستان‌های کشاورزی استان تهران (91=N) تشکیل دادند که 46 نفر از ایشان به روش نمونه‌گیری تصادفی با انتساب متناسب برای نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه‌‌‌ای محقق‌ساخته بوده‌است که روایی آن با استفاده از نظر برخی از اعضای هیئت علمی دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی دانشگاه تهران تأیید شد. به منظور تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که آلفای به‌دست‌آمده (بین 75/0 تا 95/0)  نشانگر پایایی مناسب بود. تحلیل داده‌ها با استفاده از برنامة نرم‌افزاری SPSS انجام شده‌است. نتایج بیانگر آن بود که بیشتر آموزشگران سطح عملکرد شغلی مدیران را در حد متوسط ارزیابی کردند. بر طبق نتایج بین مهارت‌های انسانی، فنی و ادراکی مدیران و عملکرد شغلی ایشان رابطة مثبت و معنی‌داری در سطح یک درصد وجود دارد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که حدود 51 درصد تغییرات عملکرد شغلی از طریق متغیر مهارت انسانی تبیین‌پذیر است.

کلیدواژه‌ها