اندازه‌گیری آثار رفاهی افزایش قیمت انواع گوشت بر خانوارهای شهری ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد کشاورزی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه تبریز

2 کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه تبریز

3 استادیار اقتصاد کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، گروه ترویج و مدیریت کشاورزی، تبریز، ایران.

4 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده

چکیده
هدف از مطالعة حاضر اندازه­گیری و تحلیل آثار رفاهی افزایش قیمت گروه کالایی گوشت بر خانوارهای ایرانی است. بدین منظور ابتدا سیستم تقاضای تقریباً ایدئال (AIDS) انواع گوشت برای خانوارهای شهری طی سال­های 1363-88 برازش شد و سپس معیار تغییر جبرانی(CV) [1] برای اندازه­گیری تغییرات رفاهی مصرف­کنندگان با استفاده از روش تقریب بسط تیلور و با بهره­گیری از اطلاعات به‌دست‌آمده از سیستم تقاضای AIDS محاسبه شد. در نهایت، میزان رفاه از‌دست‌رفتة خانوارهای شهری به سبب افزایش نسبی قیمت انواع گوشت در طی سال‌های 1385-88 اندازه­گیری شد. نتایج حاصل از سیستم تقاضای AIDS نشان داد که گوشت مرغ و گوساله، کالای ضروری و گوشت ماهی و گوسفند، کالای لوکس برای خانوارهای شهری ایران قلمداد می‌شوند. یافته‌های حاصل از محاسبة CV بیانگر آن است که خانوارهای شهری به طور متوسط 19 درصد از مخارج سالانة صرف‌شده خود را برای گروه کالایی گوشت طی این دوره از دست داده­اند.


                                                                                                    

کلیدواژه‌ها