بررسی تابع تولید غیرمستقیم و محدودیت بودجه در تولید پنبه استان خراسان

نویسندگان

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

در این مطالعه با به کارگیری تابع تولید غیرمستقیم و با استفاده از اطلاعات مزرعه‌ای مربوط به پنبه‌کاران سه استان خراسان شمالی، رضوی و جنوبی در سال زراعی 87-1386، تابع تقاضای نهاده‌های آب، کود، بذر، سم و ماشین‌آلات با در نظر گرفتن محدودیت بودجه مد برآورد گردید. مقادیر ضرایب لاگرانژ 08/1، 13/1 و 23/1 بیانگر وجود محدودیت بودجه برای زارعین پنبه‌کار سه استان خراسان شمالی، رضوی و جنوبی می‌باشد. همچنین به دلیل بازده وجود محدودیت بودجه، بازده اندازه در این سه استان کاهشی به ترتیب، 918/0، 916/0 و 813/0 بوده است.

واژه‌های کلیدی: محدویت بودجه، تابع تولید غیرمستقیم، تقاضای نهاده، پنبه، خراسان.

کلیدواژه‌ها