نویسنده = کیومرث زرافشانی
بررسی عوامل پیشگو کننده استمرار پذیرش کشت کلزا در شهرستان کرمانشاه

دوره 48، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 633-646

10.22059/ijaedr.2018.65238

شهرزاد قاسمی؛ کیومرث زرافشانی؛ رضوان قمبرعلی


واکاوی توان سازگاری کشاورزان گندم کار در برابر ریزگردها (مورد مطالعه: شهرستان دهلران)

دوره 47، شماره 4، دی 1395، صفحه 901-912

10.22059/ijaedr.2016.61389

محبوبه خیراللهی؛ امیر حسین علی بیگی؛ کیومرث زرافشانی