نویسنده = رضایی مقدم، کوروش
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل شبکه اجتماعی رویکردی نوین در تبیین نظام ترویج و آموزش کشاورزی تکثرگرا: مورد مطالعه استان کرمان

دوره 49، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 311-329

حمید کریمی گوغری؛ کوروش رضایی مقدم؛ عبدالمطلب رضایی