نویسنده = بلوچی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر استراتژی‌های رقابتی، ادراک از محیط پویا و جهت‌گیری بازار بر عملکرد با تعدیلگری زیرکی بازار (مورد مطالعه صنعت لبنیات)

دوره 49، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 473-486

حسین بلوچی؛ مرتضی ملکی مین باش رزگاه؛ داود فیض؛ طهمورث حسنقلی پور یاصوری