نویسنده = احمدی، حبیب
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل نگرش کشاورزان شهرستان کوار نسبت به حفاظت از آب: کاربرد نظریه نیازهای مازلو

دوره 49، شماره 1، بهار 1397، صفحه 135-150

احسان معصومی؛ حبیب احمدی؛ کورش رضائی مقدم