نویسنده = احمدیان، اعظم
تعداد مقالات: 1
1. شبیه سازی اثر شوک های کلان اقتصادی بر بخش کشاورزی ایران: رهیافت مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)

دوره 48، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 573-587

مهدی خسروی؛ حسین مهرابی بشرآبادی؛ اعظم احمدیان؛ عبدالمجید جلائی اسفندآبادی