نویسنده = درستی زاده، مریم
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه نیازهای آموزشی گلخانه داران شهرستان ورامین با اقتباس از مدل بوریچ

دوره 47، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 249-258

محمد صادق صبوری؛ داود ثمری؛ مریم درستی زاده