نویسنده = خیری نتاج فیروز جاه، مجید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تقاضای لبنیات در ایران با استفاده از سیستم تقاضای تقریباً ایده آل

دوره 45، شماره 4، دی 1393، صفحه 693-701

اسماعیل پیش بهار؛ مجید خیری نتاج فیروز جاه