نویسنده = احمدی فیروزجائی، علی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل تغییرات فصلی وضعیت امنیت غذایی خانوارهای کشاورزان خرده پای استان مازندران

دوره 47، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 499-510

علی احمدی فیروزجائی؛ حسین شعبانعلی فمی؛ ناصر مطیعی؛ فاطمه محمدی نصرآبادی