نویسنده = امین فنک، داوود
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی

دوره 47، شماره 4، دی 1395، صفحه 865-877

روح اله رضائی؛ محمد بادسار؛ داوود امین فنک