نویسنده = ایزدی، نسیم
تعداد مقالات: 1
1. عوامل تأثیرگذار بر تمایل کشاورزان به ایجاد تشکل های آب بران

دوره 45، شماره 2، تیر 1393، صفحه 269-279

پوریا عطائی؛ نسیم ایزدی