نویسنده = حسن آبادی، نرگس
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی عوامل بازدارنده کسب وکار پرورش ماهیان گرم آبی در استان گلستان

دوره 45، شماره 2، تیر 1393، صفحه 305-313

محمد رضا محبوبی؛ نرگس حسن آبادی