نویسنده = اکبری، سیما
تعداد مقالات: 1
1. آسیب‌شناسی بیکاری دانش‌آموختگان کشاورزی: تحلیل کمی و کیفی

دوره 44، شماره 4، دی 1392، صفحه 679-692

رضا موحدی؛ حشمت اله سعدی؛ سیما اکبری؛ مینو عزیزی