نویسنده = حیدری ساربان، وکیل
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل عوامل موثر بر توانمندسازی کشاورزان؛ مطالعه موردی: استان اردبیل

دوره 47، شماره 3، مهر 1395، صفحه 743-755

وکیل حیدری ساربان؛ عبدالرضا ر کن الدین افتخاری