نویسنده = جعفری منش، انسیه
تعداد مقالات: 1
1. سازوکارهای بهبود دسترسی کشاورزان به خدمات کشاورزی ارگانیک ( مورد مطالعه: استان قم)

دوره 50، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 611-627

حسین شعبانعلی فمی؛ انسیه جعفری منش؛ علی اسدی؛ مهسا معتقد