نویسنده = آجیلی، عبدالعظیم
تعداد مقالات: 1
1. عوامل مؤثر بر دانش کشاورزی پایدار زنان و مردان پنبه کار استان اصفهان

دوره 45، شماره 4، دی 1393، صفحه 703-714

زهرا افشاری؛ عبدالعظیم آجیلی؛ کورش رضائی مقدم