نویسنده = خاکی، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. نگرش کشاورزان نسبت به آموزه های نوین کشاورزی: مطالعه شهرستان های مهریز و خاتم

42-2، شماره 4، مهر 1391، صفحه 567-577

امیرحسین علی بیگی؛ محمد دره زرشکی؛ محمدرضا خاکی