نویسنده = بابایی، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی موانع پیش برد کشاورزی ارگانیک از دیدگاه کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی

دوره 42، شماره 2، بهمن 1390، صفحه 231-242

انسیه کریمی؛ حسن صدیقی؛ علیرضا بابایی