نویسنده = پور ابراهیم، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی صادرات کشاورزی ایران با استفاده از شاخص برابری تجارت

41-2، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 447-454

فاطمه پور ابراهیم؛ عبدالکریم اسماعیلی