نویسنده = رحمانی، رهام
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل انتقال قیمت در بازار گوشت مرغ در استان فارس

2-41، شماره 3، آذر 1389، صفحه 275-286

رهام رحمانی؛ عبدالکریم اسماعیلی