نویسنده = دین پناه، غلامرضا
تعداد مقالات: 2
2. تحلیل تأثیر رهیافت مدرسه مزرعه کشاورز بر پذیرش مبارزه بیولوژیک از سوی شالیکاران شهرستان ساری

دوره 40، شماره 1، خرداد 1388

غلامرضا دین پناه؛ سید مهدی میردامادی؛ محمد چیذری؛ سید وحید علوی