مدل داده بنیاد توسعه پایدار روستائی مبتنی بر نهادگرایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت دولتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22059/ijaedr.2023.353401.669199

چکیده

در طول فرآیند گذار توسعه، سیاست‌گذاران معمولاً تمرکز زیادی بر وضعیت و توسعه بیشتر محیط رسمی نهادی دارند، از این‌رو، قوانین و مقررات را متناسب با شرایط تطبیق و اتخاذ می‌کنند. فقدان نهادهای هماهنگ کننده و کانال‌های ارتباطی ناکارآمد، فقدان همکاری نهادینه شده بین سازمان‌های دولتی، و همچنین بین دولت و سایر بازیگران مختلف بخش خصوصی به عنوان یک خلأ رسمی ناشی از پراکندگی شدید بخش‌های مدیریت دولتی می‌‌باشد. خلأهای سازمانی غیررسمی مختلف مربوط به استفاده از منابع سنتی است که در آن تغییر شیوه‌های موجود در تولید کشاورزی و مشارکت در فعالیت‌های محلی برای مردم روستا دشوار است بدین ترتیب تأثیر خلأهای نهادی به ویژه در محیط‌های سازمانی ناپایدار مشهود است. این خلاء‌ها نیاز به ساختار نهادی کارآمد بین کارگزاران دولتی و اجتماعات روستایی برای ایجاد تمایل به همکاری و مشارکت در امور توسعه روستایی دارد.

از این‌رو هدف پژوهش تعیین ابعاد نهادگرایی در توسعه روستایی و در صدد طراحی و تبیین مدل‌ توسعه پایدار روستایی مبتنی بر نهادگرایی در کشور می‌باشد.

جهت‌گیری اصلی پژوهش بنیادی و کاربردی بود. روش پژوهش کیفی با رویکرد استقرایی (اکتشاف مدل) و از استراتژی نظریه داده بنیاد (گراندد تئوری) استفاده شده است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با نمونه‌گیری غیراحتمالی هدفمند با بیست نفر به صورت اشباع نظری از خبرگان گروه سیاست‌گذاری و خط‌مشی‌گذاری عمومی برخوردار از ویژگی خبرگی علمی و اجرایی بود.

در این پژوهش مدل پارادایمی توسعه پایدار روستایی در نقش‌های شرایط علّی، زمینه‌ای، شرایط مداخله‌گر، مقوله محوری، راهبرد و پیامدها طراحی و تدوین و ابعاد نهادینگی، مبانی خرُد نهادگرایی، مبانی کلان نهادگرایی، فرایند نهادگرایی در روستا طی راهبرد نهادگرایی یکپارچه و پیامدهای نهادینه‌سازی پایداری در روستا شامل پایداری قانونی- اداری، پایداری فرهنگی- اجتماعی، پایداری اکولوژیکی- کالبدی و پایداری اقتصادی- صنعتی شناسایی گردید.از این‌رو هدف پژوهش تعیین ابعاد نهادگرایی در توسعه روستایی و در صدد طراحی و تبیین مدل‌ توسعه پایدار روستایی مبتنی بر نهادگرایی در کشور می‌باشد.

جهت‌گیری اصلی پژوهش توسعه‌ای و کاربردی بود. روش پژوهش کیفی با رویکرد استقرایی (اکتشاف مدل) و از استراتژی نظریه داده بنیاد (گراندد تئوری) استفاده شده است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با نمونه‌گیری غیراحتمالی هدفمند با بیست نفر به صورت اشباع نظری از خبرگان گروه سیاست-گذاری و خط‌مشی‌گذاری عمومی برخوردار از ویژگی خبرگی علمی و اجرایی بود.

در این پژوهش مدل پارادایمی توسعه پایدار روستایی در نقش‌های شرایط علّی، زمینه‌ای، شرایط مداخله‌گر، مقوله محوری، راهبرد و پیامدها طراحی و تدوین و ابعاد نهادینگی، مبانی خرُد نهادگرایی، مبانی کلان نهادگرایی، فرایند نهادگرایی در روستا طی راهبرد نهادگرایی یکپارچه و پیامدهای نهادینه‌سازی پایداری در روستا شامل پایداری قانونی- اداری، پایداری فرهنگی- اجتماعی، پایداری اکولوژیکی- کالبدی و پایداری اقتصادی- صنعتی شناسایی گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات