مطالعه عدم تقارن در اثر واردات بر رشد کشاورزی (کاربرد الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده غیرخطی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و حسابداری ، واحدتهران مرکز ی ،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار دانشکده اقتصاد و حسابداری، واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران .

3 دانشیار گروه اقتصاد، ترویج و آموزش کشاورزی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

4 استادیار دانشکده اقتصاد و حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22059/ijaedr.2022.347683.669173

چکیده

کشاورزی به عنوان نیروی محرکه رشد اقتصادی، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، مطرح است و توجه به آن، با توجه به اهدافی هم-چون تأمین درآمد، ایجاد اشتغال، تأمین غذا و ارزآوری، به‌خصوص در شرایط تحریم اقتصادی، حائز اهمیت است. از سوی دیگر، تجارت خارجی منبع تأمین ارز موردنیاز برای سرمایه‌گذاری در فن‌آوری‌های جدید و افزایش توان تولیدی اقتصاد کشور می‌باشد. مطالعه حاضر، با بهره گیری از داده ‌های سالانه 99-1357 و به‌کارگیری الگوی خودتوضیح با وقفه‌های گسترده غیرخطی به بررسی اثر خطی و غیرخطی (متقارن و غیرمتقارن) تکانه واردات بر رشد کشاورزی می‌پردازد. نتایج موید اثر نامتقارن واردات بر رشد کشاورزی و یا به عبارتی برتری الگوی غیرخطی در توضیح روابط میان متغیرها می‌باشد. یعنی، تکانه مثبت در ارزش واردات کشاورزی با ضریب 18/0 و در مقابل تکانه منفی آن با ضریب 05/0- بر رشد کشاورزی در بلندمدت موثر خواهد بود اگرچه ضریب دوم به لحاظ آماری معنی دار نیست. هم‌چنین وجود عدم تقارن در اثر سایر متغیرها (به غیر از نیروی کار) بر رشد کشاورزی مورد تایید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات