ارزیابی کارکردهای حفاظتی و تفریحی تالاب هامون با استفاده از رهیافت ارزش گذاری مشروط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار اقتصاد کشاورزی واحد تحقیقات اقتصادی- اجتماعی و ترویجی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان، سازمان تحقیقات-آموزش و ترویج کشاورزی ، زابل، ایران

3 استادیار عضو هیات علمی گروه برنامه ریزی شهری و منطقه ای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، تهران، ایران

چکیده

از جمله خدمات تالاب‌ها می‌توان به استفاده­ی تفریحی، گوشت برداشتی (به‌عنوان ارزش‌های مصرفی مستقیم) و جذب کربن، تولید اکسیژن، حفظ آب و حفظ خاک (به‌عنوان ارزش‌های مصرفی غیرمستقیم) اشاره داشت. علاوه بر ارزش‌های استفاده‌ای، تالاب‌ها ارزش‌های دیگری نیز دارند؛ این ارزش‌ها مبالغی می‌باشند که افراد تمایل دارند، برای حفاظت از تالاب‌ها به‌منظور استفاده از آن‌ها در آینده، بهره‌مندی نسل‌های آتی از آن‌ها و برای اینکه فقط وجود داشته باشند بپردازند. در این مقاله، ارزش کالاها و خدمات اکوسیستم تالاب هامون در منطقه سیستان در قالب کارکردهای اطلاعاتی (ارزش‌های تفریحی و حفاظتی) در سال 1398 برآورد گردیده است. اطلاعات موردنیاز برای برآورد ارزش این کارکردها  با استفاده از پرسشنامه جمع‌آوری شد. ارزش‌های تفریحی و حفاظتی تالاب هامون به‌عنوان ارزش تفریحی اکوسیستم جنگلی تالاب هامون، با جمع‌آوری اطلاعات از 350 نفر به روش تصادفی در روستاهای حاشیه تالاب و روش ارزش‌گذاری مشروط برآورد گردید. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، ارزش کارکرد­های تفریحی و حفاظتی تالاب هامون به ترتیب برابر 82/629 میلیون ریال و 2/644 میلیارد ریال برآورد گردید. درصورت اخذ هزینه از بازدیدکنندگان به­منظور استفاده از کارکرد تفریحی تالاب و هزینه آن جهت حفظ و نگهداری تالاب، می­توان به توسعه و حفظ ارزش­های وجودی آن اقدام نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. Ahmed, S.U., & Gotoh, K. (2006). Cost-Benefit Analysis of Environmental Goods by Applying the Contingent Valuation Method (Some Japanese Case Studies). Springer-Verlag Tokyo.
 2. Allen, J.C., Bergstrom, J., & Pemberton, C. (2003). Measuring Values for Wetlands Protection in a Developing Country from Domestic and International Citizen Groups. Paper Presented for Preservation at the American Agricultural Economics Association Annual Meeting, Montreal, Canada, July 27-30.
 3. Amirnejad, H. & Ataie solute, K. 2011. Economic valuation of environmental resources. First edition, Sari: Avayeh masih publication. (In Farsi)
 4. Arman, H. & Dehnavi, M. (2012). Evaluation of ecological value of Hamoon wetland, study of the biodiversity potential of the wetland in flooded conditions. The Second Biennial Conference on Environmental EngineeringTehran, environment college. (In Farsi)
 5. Bateman, I., (2019). Placing Money Values on the Unpriced Benefits of Forest. Quarterly Journal of Forestry, 85(3), 152-165.
 6. Bishop, R., & Heberlein, T.A. (2019). Measuring Values of Extra-Market Goods: Are Indirect Measures Biased?. American Journal of Agricultural Economics, 61, 926-930.
 7. Boyle, K.J. & R.C. Bishop. (2018). Welfare Measurement Using Contingent Valuation: A Comparision of Techniques. American Journal of Agricultural Economics, 70, 20-28.
 8. Daneshi, A., A. Najafinejad, F. Maghsoud & M. Panahi, 2017. Estimating the conservation Value of Ardebil’s Shorabil Lake. Iranian Journal of Agricultural Economics, 11(2): 135-155. [In Persian]
 9. Dehnavi, J., (2012). Presentation and application of spatial evaluation model of wetland ecosystem services using geographic information system Case study: Wetlands of the ancient region of Nowshahr. PhD Thesis, Faculty of Environment, University of Tehran. [In Persian]
 10. Duffield, J.W. & Patterson, D.A. (2017). Inference and Optimal Design for a Welfare Measure in Dichotomous Choice Contingent Valuation. Land Economics, 67, 225-239.
 11. Environmental Protection Organization. 2014. Studies to identify the development of water resources in Hamoon Wetland, Vegetation Report, I, 36-39. [In Persian]
 12. General Department of Natural Resources of Sistan and Baluchestan Province., (2011). Hamoon wetland protection plan. Volume One: Summary of Hamoon Wetland Studies. [In Persian].
 13. Hanemann, M., Loomis J., & Kanninen, B. (2018). Statistical Efficiency of Double-Bounded Dichotomous Choice Contingent Valuation. American Journal of Agricultural Economics. ,73(4), 1255-1263.
 14. Hanemann, W. M. (2018). Welfare Evaluation in Contingent Valuation Experiments with Discrete Responses. American Journal of Agricultural Economics, 66, 332-341.
 15. Mohammadian, F., & Samdeliri, A. (2021). Evaluation of the accuracy of benefit transfers in contingent valuation method (case study: SardabRud River). Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 52(3), 643-654. (In Farsi)
 16. Park, T., & J. loomis. (2019). Joint Estimation of Contingent Valuation Survey Responses. Environmental and Resource Economics, 7, 149-162.
 17. M., 2008. Fundamentals of economic evaluation of natural resources. University of Tehran Press, first edition. (In Farsi)
 18. Sinaei, M., Hosseini, A., & dalir boostansaraei, S. (2020). Economic Valuation of non-use Functions (preservation value, heritage and existence) of Environmental Resource International Govater Bay a Hur-e-Bahu Wetland. Journal of Environmental Science and Technology, 22(3), 335-347. (In Farsi)