الگوی پایدارسازی معیشت باغداران حاشیه دریاچه ارومیه در برابر سرمای دیررس بهاره: کاربرد نظریه داده بنیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای ترویج و آموزش کشاورزی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران

3 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

معیشت باید در فضای زیست­پذیر روستایی، پایدار باشد. به ­این­معنی که در زمان حاضر و آینده توانایی مقابله با بحران­ها، شوک­ها و استرس­های ناگهانی و بلندمدت را داشته باشد، بدون اینکه منابع و دارایی­هایش را تضعیف کند. برای پایدارسازی معیشت باید به تعیین راهبردهای معیشتی توجه نمود. از این­رو، تحقیق حاضر با هدف طراحی الگوی پایدارسازی معیشت باغداران حاشیه دریاچه ارومیه در برابر سرمای دیررس بهاره با استفاده از نظریه­­پردازی داده­بنیان انجام شد. داده­ها با انجام مصاحبه نیمه ساختارمند با 22 نفر از صاحب نظران حوزه باغبانی که به روش نمونه­گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند، گردآوری گردید. پس از تکمیل مصاحبه­ها، فرآیند کدگذاری در سه مرحله باز، محوری و انتخابی انجام و مدل پارادیمی تحقیق با استفاده از نرم­افزار MAXQDA18 تدوین گردید. یافته­های تحقیق گویای آن است که مقولاتی چون چالش­­های مدیریتی، ناتوانایی باغداران جهت تطابق با تغییرات محیطی، چالش­های اجتماعی، عدم مشارکت در تصمیم­گیری­ها، چالش اقتصادی و عدم توسعه زیرساخت­ها، به­عنوان شرایط علی مؤثر بر الگوی پایدارسازی معیشت باغداران مورد مطالعه در برابر سرمای دیررس بهاره شناسایی گردید. شرایط زمینه­ای نیز شامل مقولاتی چون عوامل تجهیزاتی و زیرساختی، منابع انسانی متخصص، عدم سیاست­گزاری جامع و یکپارچه، عدم هماهنگی در اجرای امور و برنامه­ریزی، عوامل اقتصادی و فرهنگی بودند. این در­حالی­است که چالش­های تولید، مدیریت بازار، لزوم توجه به برنامه­های اقتصاد مقاومتی، استفاده از ظرفیت­های منطقه، عوامل آموزشی-ترویجی و خرد شدن اراضی به­عنوان شرایط مداخله­گر مشخص شدند. در نهایت، به­منظور پایدارسازی معیشت باغداران در برابر سرمای دیررس بهاره، راهبردهای عملیاتی و اجرایی، آموزشی و پژوهشی، اقتصادی-معیشتی و مدیریتی شناسایی گردید. درمجموع، با استناد به یافته­های تحقیق، پایدارسازی معیشت باغداران در برابر سرمای دیررس بهاره پیامدهای متعددی چون بهره­وری پایدار، برقراری عدالت اجتماعی، پایداری معیشتی، مدیریت پایدار بازار و پایداری اقتصادی را در جامعه­ی مورد بررسی به­دنبال خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


 1. Abo, T., Rajian, S. & Geta, E. (2018). Nexus between household assets based and agrarian livelihhod startegies diversification: using multidimensional approach. Asian Journal of Agricultural Extension, Economics & Sociology, 22(4), 1-17.
 2. Adjei, P. O. W., Kosoe, E. A., & Forkuor, D. (2017). Facts behind the myth of conservative rurality: major determinants of rural farmers. Innovation Adoption Decisions for Sustainable Agriculture. GeoJournal, 82(5), 1051- 1066.
 3. Anita, W., Dominic, M., & Neil, A. (2010). Climate Change and Agriculture Impacts, Adaptation and Mitigation: Impacts, Adaptation and Mitigation. OECD publishing.
 4. Arkawazi, K. (2013). Investigation of work injuries among farmers in Kermanshah: achievements for agricultural promotion. MSc Thesis, Razi University Kermanshah, Iran. (In Farsi)
 5. Asghari Saraskanrud, S., Jalalian, H., Azizpur, F., & Asghari Saraskanrud, S. (2016). Choosing the Optimized Srtategy of Sustainable Livlihood Faced with Drought by Using Integrated Model SWOT and TOPSIS Case study: Rural areas of central district of Hashtrood. Geographic Space, 16(55), 313-339. (In Farsi)
 6. Azami, M. & Shanazi, K. (2018). Analysis of the effects of Zarivar Marivan wetland on the livelihood assets of its rural households. Journal of Geography and Development, 16(51), 25-42. (In Farsi)
 7. Jafar Bagloo, N., Khorshid Dost, A., Rezaee Banafsheh, M., & Rostamzadeh, D. (2019). Investigating the Changes in the Starting and the Ending of Effective Colds and Freezing in Agriculture under Climate Change Conditions in North - west of Iran. Spatial Analysis of Environmental Hazards, 5 (4), 49-64. (In Farsi)
 8. Bagheri Fahroji, R., Gharechaie, H., & Savari, M. (2018). The Role of Resilience to Climate Change on the Level of Food Security in Villages households under the Menarid Project in Yazd Province. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 49(2), 347-359. (In Farsi)
 9. Bijani, M. & Hayati, D. (2015). Farmers’ Perceptions Toward Agricultural Water Conflict: The Case of Doroodzan Dam Irrigation Network, Iran. Journal of Agricultural Science Technology, 17: 561-575.
 10. Bijani, M., Salamat, A., & Karami, Gh. (2014). Promotion of safety and reduction of work injuries of agricultural users. monthly magazine of Work and Society, 9: 173.  (In Farsi)
 11. Darban Astane, A. Motiey Langroudi, H. & Ghasemi, F. (2018). Identification and analysis of factors affecting the sustainable livelihood of farmers (Case study: Shazand city). Journal of Rural Research, 9(2): 324-330. (In Farsi)
 12. Davis, I. & Izadkhah, Y.O. (2009). Izadkhah, Building Resilient Urban Communities. Open House International Journal, 31(1), 11-21.
 13. Dehghanpour, M., Yazdanpanah, M., Forouzani, M., & Abdollahzadeh, G. (2020). Evaluation and Prioritization of Agricultural Adaptation Policies to climate change in Fars Province. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 51(4), 777-795. (In Farsi)
 14. Dolati Baneh, H. (2019). Methods of controlling late spring cold in grapes. Publications: Ministry of Agricultural Jihad, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Agricultural Education and Extension Institute. (In Farsi)
 15. Fallah Alipour, S., Mehrabi Bashabadi, H., Zare Mehrjerdi, M.R. & Hayati, D. (2019). A model for measuring agricultural sustainability using fuzzy composite indices (Case study: Kerman province). Journal of Agricultural Knowledge and Sustainable Production, 29(2): 253-269. (In Farsi)
 16. Fathian, F., Murid, S. & Senior, P. (2013). Evaluation of land use change trends using remote sensing technology and its relationship with river flow trends (Case study: East Urmia Lake sub-basins). Journal of Soil and Water (Agricultural Science and Technology), 27(3), 655-642. (In Farsi)
 17. Foster, S., & Ait-Kadi, M. (2012). Integrated water resources management (IWRM): How does groundwater fit in?. Hydrogeology Journal, 20(3), 415- 418.‏
 18. Ghadiri Masoom, M. Rezvani, M. Friday, M. & Horticulture, H. (2015). Leveling of livelihood capital in mountain tourism villages, studied in Bala Taleghan rural district in Taleghan city. Quarterly Journal of Space Economics and Rural Development, 2(12), 1-18. (In Farsi)
 19. Ghanian, M., Taqi Beigi, M., & Sharafi, l. (2016). Investigating Barriers to Improving the Business Environment in the Field of Rural Tourism in the Rijab Region Using Fundamental Theory. Journal of Agricultural Extension and Education Research, 9 (1), 41-55. (In Farsi)
 20.  Hesari, B. Rezaei, R. Nikafar, R. & Taefeh Naskili, N. (2016). Investigation and preparation of frost maps of crops and orchards in West Azerbaijan province. Geography and Natural Hazards, 4(2), 117-135. (In Farsi)
 21.  Ishaqi Milasi, F. & Mahmoudi, B. (2018). Evaluation and prioritization of criteria and indicators of sustainable rural livelihood in Iran using Delphi method. Quarterly Journal of Rural Development Strategies, 5 (2), 217-232. (In Farsi)
 22.  IRNA (2020). Spring cold and frostbite. Available at: https://urmia.iribnews.ir/fa/news/2690934
 23.  Karami, Gh.; Bijani, M. & Salamat, A. (2014). Safety knowledge of agricultural experts in southwestern Iran in working with agricultural machinery. Journal of Occupational Health Engineering, 1(4), 30-39. (In Farsi)
 24. Kempster, S. & Parry, K.W. (2011). Grounded Theory and leadership research: A critical realist perspective. The Leadership Quarterly, 22(1): 106-120.
 25.  Kenny, A. (2018). Assessment of the Social Impacts of Drought. Journal of American Water Resources Association, 37(3): 678- 686.
 26. Keshavarz, M. & Karami, E. (2012). Sustaining rural livelihoods: Extension system challenges under drought conditions. 4th Iranian Congress of Agricultural Extension and Education Sciences and Natural Resources, Karaj, Iran, 22 August 2012: 1-24 (In Farsi)
 27. Khanzode, V.V., Maiti, J., & Ray, P.K. (2012). Occupational injury and accident research: A comprehensive review. Safety Science, 50(5), 1355-1367.‏
 28. Kianpour, S. & Mohammad Rezaei Azandariani, H. (2017). General policies of a resistance economy or national resilience: a global risk-taking approach. International Conference on Management. Economics and Marketing, Tehran. (In Farsi)
 29. Li, M., Xu, Y., Fu, Q., Vijay, P., Liu, D & Li, T. (2020). Efficient irrigation water allocation and its impact on agricultural sustainability and water scarcity under uncertainty. Journal of Hydrology, 586: 124888-124910.
 30. Liu, Z., Chen, Q., & Xie, H. (2018). Influence of the farmer’s livelihood assets on livelihood strategies in the western mountainous area, China. Sustainability, 10(3), 875-887.
 31. Mohammadi, Y., Iravani, H., & Kalantari, K. (2014). Sustainability Assessment of Rice Production in Iran Using Composite Indicators (A Practical Methodology). Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 45(1), 79-90. (In Farsi)
 32. Nowruzi, M. & Hayati, D. (2016). Structures affecting sustainable rural livelihood from the perspective of farmers in Kermanshah province. Iranian Agricultural Extension and Education Sciences, 11(1): 127-144. (In Farsi)
 33. Nusrat, N. (2016). Effects of natural hazards (frost) on apple trees Case study: Urmia city. 6th National Conference on Agriculture and Sustainable Natural Resources, Center for Strategies for Achieving Sustainable Development - Mehr Arvand Higher Education Institute, Tehran. (In Farsi).
 34. Pelletier, B., Hickey, G. M., Bothi, K. L., & Mude, A. (2016). Linking rural livelihood resilience and food security: an international challenge. Food Security, 8(3), 469- 476.
 35. Roudgarmi, P.  (2011). Qualitative research for environmental sciences: A review. Journal of Food. Agriculture & Environment, 9 (3&4): 871-879.
 36. Sajasi Gheidari, H. Sadeghloo, I. & Paluj, M. (2013). Prioritizing Strategies for Sustainable Rural Livelihood Development with Swat Topsis-Fuzzy Combined Model: A Case Study of Khodabandeh County. Quarterly Journal of Rural and Development, 16(2), 85-110. (In Farsi)
 37. Savari, M., Shaban Ali Fami, H. Irvani, H. & Asadi, A. (2017). Designing a model for stabilizing the livelihood of small-scale farmers in drought conditions in Kurdistan province. Journal of Spatial Analysis of Environmental Hazards, 5(2): 1-18. (In Farsi)
 38. Savari, M., & Shokati Amghani, M. (2019). An Analysis of Agricultural Land Management in Iranian Agricultural Joint Stock Companies: Challenges and bottlenecks. Journal of Land Management, 1(1),69-86. (In Farsi)
 39.  Thrän, D., Schaubach, K., Majer, S & Horschig, T. (2020). Governance of sustainability in the German biogas sector—adaptive management of the Renewable Energy Act between agriculture and the energy sector, Energy. Sustainability and Society, 10 (3), 1-18.
 40. Tulabi Nejad, M. Tulabi Nejad, M. & Tabatabai, S. (2017). Farmers' adaptation to climate change and its role in food security of rural households in Poldakhtar city. Natural hazards, 6(13), 90-67. (In Farsi)
 41. Zhang, H., & Lu, Y. (2007). End-users’ knowledge, attitude, and behavior towards safe use of pesticides: a case study in the Guanting Reservoir area, China. Environmental geochemistry and health, 29(6), 513-520.
 42. Zolfaghari, H. Zahedi, Gh. & Sajjadifar, I. (2012). Predicting the history of the last spring glaciers in western and northwestern Iran. Geography and environmental sustainability, 4: 74-59. (In Farsi)