طراحی نظام آموزشی هنرستان‌های کشاورزی مبتنی بر الگوی توانمندساز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه ترویج و آموزش کشاورزی ، واحد گرمسار ، دانشگاه آزاد اسلامی ، گرمسار ، ایران

2 دانشیارگروه ترویج و آموزش کشاورزی ، واحد گرمسار ، دانشگاه آزاد اسلامی ، گرمسار ، ایران

3 استادیار گروه علوم باغبانی ، واحد گرمسار ، دانشگاه آزاد اسلامی ، گرمسار ، ایران

4 دانشیارگروه ترویج و آموزش کشاورزی ، واحد شوشتر ، دانشگاه آزاد اسلامی ، شوشتر ، ایران

چکیده

این مطالعه با هدف طراحی نظام آموزشی هنرستان‌های کشاورزی مبتنی بر الگوی توانمندساز انجام شده است. تحقیق از نظر هدف، اکتشافی و از نظر روش، تلفیقی از روش­های کیفی و کمی (آمیخته) است. در بخش کیفی تحقیق، ابتدا با بررسی ادبیات نظری، عوامل مؤثر بر نظام آموزش هنرستان­های کشاورزی شناسایی شد. سپس، 12 نفر از خبرگان حیطه آموزش که با رویکرد نمونه­گیری هدفمند و غیراحتمالی انتخاب شده بودند، با بهره­گیری از تکنیک دلفی به ارزیابی عوامل پرداختند که در نهایت، 39 شاخص در قالب 8 مؤلفه و 2 بعد اصلی شناسایی شد. در مرحله بعد، به منظور برقراری ارتباط و توالی بین ابعاد، مؤلفه­ها و شاخص­ها و ارایه مدل ساختاری از روش معادلات ساختاری به روش تحلیل عاملی تأییدی مرتبه سوم در نرم­افزار SPSS23 و Smart PLS3 بهره گرفته شد. در بخش کمی تحقیق، برای سنجش مدل از دیدگاه هنرآموزان هنرستان­های کشاورزی، پرسشنامه­ای طراحی و پس از احراز اعتبار و پایایی، پرسشنامه در اختیار 120 نفر از هنرآموزان هنرستان­های کشاورزی در استان­های تهران، خوزستان، فارس، قزوین، مازندران و سمنان که با استفاده از روش سرشماری انتخاب شدند، قرار گرفت. نتیجه فرضیه کلی تحقیق نشان داد که ارکان نظام آموزشی در توانمندسازی هنرجویان تاثیر دارد. همچنین، نتایج فرضیه های جزیی نشان دادند که، نظام مدیریتی، فرایند آموزش، محتوای آموزش، تربیت مربی فنی و فضای کالبدی در توانمندسازی هنرآموزان در هنرستان های کشاورزی تأثیر مثبت و معناداری دارند.

کلیدواژه‌ها


 1. Ahmadi, F., Nasiriani, Kh. & Abazari, P. (2008). Delphi technique: a tool in research. Education in Medical Sciences. 19 (1), 175-185. (In Farsi)
 2. Ali Mohammadi, G., Ali Jabbari, N., & Niaz Azari, K. (2019). Professional empowerment of teachers in the future perspective and model presentation. Quarterly Journal of Educational Innovations. 69(18), 32-7 (In Farsi)
 3. Alvarez, M. G. (2018). Can Character Solve Our Problems? Character Qualities and the Imagination Age. Creative Education, 9(02), 152-164.
 4. Babaei Farsani, M. & Hassani Moghadam, P. (2020). Presenting a model of thinking centered on the views of the Supreme Leader: A mixed approach Research sample: Imam Hussein University. Scientific Journal of Strategic Organizational Knowledge Management, 3 (2), 101-65. (In Farsi)
 5. Baghaei Daemei, A. & Safari, H. (2017). Factors affecting creativity in the architectural education process based on computer-aided design. Frontiers of Architectural Research. 7(1), 100-106.
 6. Barber, M., Whelan, F. & Clark, M. (2010). Capturing the Leadership Premium: How the World’s Top School Systems are Building Leadership Capacity for the Future. New York: McKinsey & Company.
 7. Barrett, P., Treves, A., Shmis, T., Ambasz, D., & Ustinova, M. (2019). The impact of school infrastructure on learning: A synthesis of the evidence. Washington DC: International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank.
 8. Bigdeli, M., Davoodi, R., Kamali, N., & Entezar Foumani, Gh. (2015). Identifying the dimensions and components of human resource improvement in education to provide a conceptual model, Quarterly Journal of Human Resource Management Research, Imam Hossein University (AS), 10 (2), 101-75.
 9. Bush, T. & Glover, D. (2016). School leadership and management in South Africa: Findings from a systematic literature review. International Journal of Educational Management, 30(2), 211-231
 10. Chao, J. & Beak, W. (2019). Identifying Factors Affecting the Quality of Teaching in Basic Science Education: Physics, Biological Sciences, Mathematics, and Chemistry. Sustainability,  11(14), 1-18.
 11. Country Statistical Yearbook. (2019). Tehran: Statistics Center of Iran Publications. Available at: https://www.amar.org.ir. (in Farsi).
 12. Davari, A. & Rezazadeh, A. (2017). Structural equation modeling with PLS software. University Publications,  University Jihad Publishing Organization ,Tehran (In Farsi)
 13. Dulandas, R. & Brysiewicz, P. (2018). A description of the self-perceived educational needs of emergency nurses in Durban, KwaZulu-Natal, South Africa. African Journal of Emergency Medicine. 8(3), 84-88.
 14. Efthymiou, L. & Zarifis, A. (2021). Modeling students’ voice for enhanced quality in online management education. The International Journal of Management Education. 19(2), 1-10.
 15. Eskandari, A. Zare, A. & Sharifzadeh, M. (2015). Teaching quality and educational needs of students in agricultural vocational schools in Fars province. Agricultural Education Management Research Quarterly, 35, 106-93. (In Farsi).
 16. Fornell, C. & Larcker, D.F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(1): 39-50. 
 17. Garira, E. (2020). Needs assessment for the development of educational interventions to improve quality of education: A case of Zimbabwean primary schools. Social Sciences & Humanities Open. 2(1), 1-20.
 18. Gunasekera, K. Navas Borrero, A. Vasuian, F. & Bryceson, K. (2018). Experiences in building an IoT infrastructure for agriculture education. Procedia Computer Science. 135 (3), 155-162.
 19. Haji hashemi, Z. & Movahedi, R. (2016). Pathology of agricultural education in Payame Noor University of Shahreza. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development. 47(2), 929-941. (In Farsi).
 20. HajiMirrahimi, S.D. Mokhber Dezfoli, A. Gholami, H. Akbari, M. & Noorozi, A. (2016). A Study of Entrepreneurial Capabilities Development Strategies for Students of Scientific-Applied Agricultural Courses (Study: Imam Khomeini Higher Education Center. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development. 46(2), 217-231. (In Farsi).
 21. Issa J. F. Ankushi. M. & Shaham, A. (2020). Poor education, unemployment and the promise of skills: The hegemony of the “skills mismatch” discourse. International Journal of Educational Development. 82(12), 1-19.
 22. Iyunade, O. (2019) Quality Assurance in Higher Technical Education and the Context of Youth Empowerment for Sustainable Development. Journal of Arts and Humanities (JAH), 3(5), 57-68.
 23. Jame Bozorg, M. (2012). Identifying and prioritizing the professional competencies required by technical and vocational students from the perspective of students, management staff and students of technical and vocational vocational schools in Hamadan (using Borich model and quadrant analysis). MSc Thesis, Educational Sciences and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad.(In Farsi).
 24. Jomegi, M. & Lashgar Ara, F. (2012). Challenges of using information and communication technology from the perspective of students of agricultural vocational schools in Tehran province. Agricultural Extension and Education Research, 5 (3), 19-30. (In Farsi).
 25. Khalili, H., Rad, M. & Rakhshani, M. H. (2010). Effective clinical professor from the perspective of nursing and midwifery students of Sabzevar University of Medical Sciences. Journal of Sabzevar University of Medical Sciences. 17 (4), 293-287. (In Farsi)
 26. Khodabandehlo, R. A. (2011). Evaluation of the effectiveness of agricultural graduates internship, MSc Thesis, Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University. (In Farsi)
 27. Lankarani, M. & Emadzadeh, M. (2000). Investigating the executive problems of providing technical and vocational education and skills in the teaching units of students' perspectives. Students and managers of Isfahan city in the academic year of 79-80, Journal of Education, 14, 57-51. (In Farsi).
 28. Li, Sh, Yamaguchi, Sh. & Takada, J. (2018). Understanding factors affecting primary school teachers’ use of ICT for student-centered education in Mongolia. International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology (IJEDICT), 14(1), 103-117.
 29. Mohammad Ali., M. (2011). Technical and vocational training and ways to improve it. Tehran, Ministry of Education, Roshd Quarterly, Technical and Vocational Education. 7 (1), 18-10. (In Farsi)
 30. Movahed Mohammadi, H., Shaban Ali Fami, H., Pouratashi, M. & Alirezaei, M. (2013). Analysis of managerial factors affecting the quality of agricultural secondary education, Quarterly Journal of New Approach in Educational Management, 13(1), 193-183. (In Farsi)
 31. Movahed Mohammadi, S.H. (2003). Agricultural Education, Tehran: Iran Rural Development Institute. (In Farsi)
 32. Navidi, A. (2011). Evaluation of technical and vocational education associate courses in the Ministry of Education. Journal of Education Growth, 6(2), 61-56. (In Farsi)
 33. Nawabakhsh, H. (2011). New perspectives and development of technical and vocational education. Educational, Research and Information Monthly, 10(111), 5-12. (In Farsi)
 34. Ostapczuk, M. Hugger, A. de Bruin, J. Ritz-Timme, S. & Rotthoff, T.(2012). DREEM on, dentists! Students’ perceptions of the educational environment in German dental school as  measured by the Dundee Ready Education Environment Measure. European Journal Of Dental Education. 16(2), 67–77.
 35.           Rasooli, R  .Adel, A. Papian, N. (2016). Implications for knowledge-based national media. Journal of Management of Government Organizations, 4 (2), 98-68.
 36. Roopa, D., Prabha, R. & Senthil, G.A. (2021). Revolutionizing education system with interactive augmented reality for quality education. International Conference on Materials, Manufacturing and Mechanical Engineering for Sustainable Developments-2020, Sri Sai Ram Institute of Technology, Tambaram  India, Vels University, Pallavaram, 3860-3863.
 37. Saaid, M. N. F., Ayob, M. A., Yunus, A. I. A. ,Razali, A. W. & Maarof, K. A. (2019). The Challenges of Space Management in Higher Education Institution. International Conference on Advanced Manufacturing and Industry Applications, 15-17 August, Sarawak, Malaysia.
 38. Salimi, J. (2014). Technical and vocational education, human resources and entrepreneurship: A Case study of technical and vocational education in Kurdistan Province. Journal of Skill Training, 2(8), 7-24.
 39. Sar, A. & Narayan, M. (2020). An empirical study to examine the components of technology-enabled distance education affecting students’ perception. Materials Today: Proceeding, 7 December, Sarawak, Malaysia
 40. Sarlak MA, Seyed Javadin R, Nejatbakhsh Isfahani A, Viseh A. (2012). Identifying the Aspects of Ideal and Spiritual Based Organization in Iran Supreme Education (Islamic Approach). Journal of the Islamic University, 4, 355-76.
 41. Schmidt, R.C. (1997). Managing Delphi surveys using nonparametric statistical
 42. Shariatzade, M., Chizari, M., Malekmohammadi, I., & Norouzi, O. (2006). Perceptions of agricultural education experts about objectives, plans and process for recruitment the students of secondary education system in agriculture. Iran's agricultural extension and education sciences, 2(1), 1-12. (In Farsi)
 43. Shiri, N. Mirkzadeh, A.A. & Zarafshani, K. (2014). Conceptual model of entrepreneurship promotion among students of agricultural higher education system, Journal of Entrepreneurship in Agriculture, 1(4). 58-49, (In Farsi).
 44. Van Dijk, E. Tartwijk, Jan Van. F.van. der Schaaf, M. & Kluijtmans, M. (2020). What makes an expert university teacher? A systematic review and synthesis of frameworks for teacher expertise in higher education. Educational Research Review. 31(2), 1-12.
 45. Wetzels, M. Odekerken-Schroder, G. & Van Oppen, C. (2009). Using PLS Path Modeling for Assessing Hierarchical Construct Models: Guidelines and Empirical Illustration. MIS Quarterly, 33(1), 177-195.
 46. Wrahatnolo, T. (2018). 21st centuries skill implication on educational system. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 296(1), 1-7.