برآورد الگوی بهره وری کل عوامل تولید گندم آبی ایران با تأکید بر نقش سیاست اقتصاد دانش بنیان در امنیت غذایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 استاد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 استادیار تحقیقات اقتصاد کشاورزی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،کرج، ایران.

چکیده

ارتقای بهره‌وری در راستای تأمین امنیت غذایی مهم‌ترین هدف سیاست اقتصاد دانش‌بنیان در ایران است. رهیافتی که پیروی از آن، با توجه به چالش‌های پیش‌روی تولید با رویکرد سنتی، بیش از پیش احساس می‌شود. در این راستا، دولت‌ها با توجه به اهمیت گندم به عنوان یکی از مهم‌ترین محصولات راهبردی کشور، از طریق سرمایه‌گذاری‌ در برنامه‌های تحقیقاتی و ترویجی اصلاح ارقام،‌ همواره درصدد ارتقای بهره‌وری برای تأمین امنیت غذایی می‌باشند. با این وجود، موفقیت در تحقیقات امری ضروری است تا بدین وسیله بهره‌وری افزایش یابد. مطالعه‌ی حاضر تلاش می‌کند با محاسبه‌ی منافع حاصل از تحقیقات به‌نژادی 10 رقم از ارقام منتخب گندم آبی، اثر منافع تجمعی حاصل از تحقیقات به‌نژادی موفق را بر بهره‌وری کل عوامل تولید گندم آبی ایران، طی سال‌های 1396-1375 برآورد کند. برای این منظور، نخست شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید به روش شاخص ترینکوئیست تیل محاسبه شد. سپس، الگوی بهره‌وری کل عوامل تولید گندم آبی به روش وقفه توزیعی آلمون، برآورد شد. نتایج حاکی از آن است که یک درصد افزایش در منافع تجمعی حاصل از تحقیقات به‌نژادی ارقام منتخب گندم آبی، بهره‌وری کل عوامل تولید را به میزان 19/0 درصد افزایش می‌دهد. همچنین، یک درصد افزایش در مخارج ترویج و آموزش ارقام اصلاح شده‌ی گندم، بهره‌وری کل عوامل تولید را طی شش دوره به میزان 03/0 درصد افزایش می‌دهد. لذا، پیشنهاد می‌شود با بهبود برنامه‌های آموزشی و ترویجی، زمینه‌ی پذیرش ارقام اصلاح شده توسط کشاورزان از طریق افزایش سطح آگاهی، فراهم شود.

کلیدواژه‌ها


 1. Akaike, H. (1973) Information theory and an extension of the maximum likelihood principle,. International symosium on information theory, Budapest: Akademiai Kiado.
 2. Alene, A. D. (2010) Productivity growth and the effects of R&D in African agriculture. Agricultural Economics, 41(3-4): 223–238.
 3. Alene, A. D. & Coulibaly, O. (2009) Productivity growth and the effects of R&D in African agriculture, Agricultural Economics, 41(3–4): 223–238.
 4. Alston, J. M., Chan-Kang, C., Marra, M. C., Pardey, P. G. & Wyatt, T. J. (2000). A meta-analysis of rates of return to agricultural R&D: Ex pede herculem? IFPRI Research Report 113. International food policy research institute, Washington, D.C.
 5. Alston, J. M., Norton, G. W. & Pardey, P. G. (1995) Science under Scarcity: Principles and practice for research evaluation and priority setting, Cornell University Press, Ithaca, NY.
 6. Alston, J.M. (2002). Spillovers. Australian Journal of Agricultural Resource Economics, 46(3): 315-346.
 7. Alston, J.M., Andersen, M.A., James, J. S. & Pardey, P.G. (2009). Persistence pays: U.S. agricultural productivity growth and the benefits from public R&D spending, New York: Springer press.
 8. Alvanchi, M. & Saboohi, M. (2007). Productivity growth in Iranian wheat production: an empirical study. In: proceedings of sixth Iranian agricultural economic conference, Faculty of agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Iran. (In Farsi)
 9. Amini, A. (1997). Measuring and analyzing the productivity of production factors in wheat cultivation during the first development plan (1-4). Journal of Planning and Budgeting, 2(7): 53-74. (In Farsi).
 10. Araji, A.A., White, F.C. & Guenthner, J. F. (1995) Spillovers and the returns to agricultural research for potatoes. Journal of Agricultural Resource Economics, 20 (2): 263-276.
 11. Asadi, H. & Saeedi, A. (2004) Estimating returns of research investment in improved irrigated wheat cultivars in Iran. Research and Construction in Agriculture and Horticulture, 17 (3): 21-32. (In Farsi).
 12. Asian Productivity Organization. (2004) Total factor productivity growth: survey report. Tokyo.
 13. Bagherzadeh, A. & Komeijani, A. (2010) Analyzing the impact of foreign and domestic R&D on agricultural total factor productivity in Iran. Journal of Economics Modelling, 1(11): 93-119. (In Farsi).
 14. Bashir, M. (2013). Knowledge economy index (KEI) 2012 rankings for Islamic countries and assessment of KEJ indicators for Pakistan. International Journal of Academic Research In Economics And Management Sciences, 2 (6): 28-43.
 15. Bhushan, S. (2005). Total factor productivity growth of wheat in India: A Malmquist approach. Indian Journal of Agricultural Economics, 60(1): 32-46.
 16. Central Bank of Iran. (2019). Statistics database. Available at http:// www.cbi.ir.
 17. Ceptureanu, S., Ceptureanu, E., Tudorache, A. & Zgubea, F. (2012) Knowledge based economy assessment in romania, Economia. Seria Management, 15(1): 70-87.
 18. Chebil, A., Frija, A. & Alyani, R. (2016). Measurement of total factor productivity and its determinants: the case of the wheat sector in Tunisia, New Medit: Mediterranean Journal of Economics, Agriculture and Environment, 15(2): 22-27.
 19. Chen, P-Ch., YU, M-M., Chang, Ch-Ch. & HSU, Sh-H. (2008) Total factor productivity growth in China's agricultural sector. China Economic Review, 19(4): 580–593.
 20. Coe, D. T., Helpman, E. & Hoffmaister, A. W. (2008). International R&D spillovers and institution, European Economic Review, 53(7): 723-741.
 21. Coe, D.T., Helpman, E. & Hoffmaister, A. W. (1997). North–South R&D spillovers, Economic Journal, 107(440): 134–149.
 22. Coe, D.T., Helpman, E. & Hoffmaister, A. W. (2009). International R&D spillovers and institutions, European Economic Review, 53(7): 423-451.
 23. Coelli, T. J. & Prasada Rao, D. S. (2005). Total factor productivity growth in agriculture: A malmquist index analysis of 93 countries, 1980–2000, Agricultural Economics, 32(1): 115–134.
 24. Covaci, S. & Sojkova, Z. (2006). Investigation of wheat efficiency and productivity development in Slovakia. Agricultural Economics Czech, 52 (8): 368-378.
 25. Davidson, R. & McKinnon, J. G. (1993). Estimation and inference in econometric, Oxford University Press.
 26. Dhehibi, B. Telleria, R. & Aw-Hassan, A. (2013). Impacts of public, private, and R&D investments on total factor productivity growth in Tunisian agriculture, African association of agricultural economists. 4th international conference, September 22-25, 2013, Hammamet, Tunisia.
 27. Diewert, E. (1997). Theories of productivity growth and the role of government in facilitating productivity growth, Paper presented at the New Zealand Treasury Workshop: Toward Higher. Productivity Growth in New Zealand, Wellington New Zealand.
 28. Ellis, F. (1992). Agricultural policies in developing countries. Cambridge University Press.
 29. Esmaeeli, J. & Sadeghi, J. (2011). Measuring and analyzing total factor productivity of selected city of Elam province during 2004-2008. The 3th national conference of economics. Islamic Azad University, Khomeyni Shahr Branch. (In Farsi).
 30. Evenson, R. E. & Kislev, Y. (1973). Research and productivity in Wheat and Maize. Journal of Political Economy, 81(1): 1309-1329.
 31. Fare, R., Grosskopf, S. & Margaritis, D. (2008). U. S. productivity in agriculture and R&D. Journal of Productivity Analysis, 30(1): 7-12
 32. Farsi, M. & Bagheri, A. (2006). Principles of plant breeding. Jahad daneshgahi of Mashhad. Ferdowsi University of Mashhad. (In Farsi).
 33. Gray, R., Malla, S. & Philips, P. (1999) Gains to yield increasing research in the evolving canadian canola research industry, International consortium on agricultural biotechnology research. Rome Tor Vergata, Italy.
 34. Griliches, Z. (1957). Hybrid corn: An exploration in the economics of technological change. Econometrica, 25: 501-522.
 35. Gutierrez, L. & Gutierrez, M. (2007). International R&D spillovers and productivity growth in the agricultural sector: A panel cointegration approach, European Review of Agricultural Economics, 30(3): 281-303.
 36. Hall, J. & Scobie, G. M. (2006). The role of R&D in productivity growth: the case of
  agriculture in New Zealand, 1927-2001. New Zealand Treasury, Working Paper 06/01.
  Available on: http://www.treasury.govt.nz/publications/researchpolicy/wp/2006/06-01/twp06-01.pdf
 37. Hall, B. & Mairessse, J. (1995). Exploring the relationship between R&D and Productivity in French Manufacturing firms. Journal of Econometerics, 65: 263-293.
 38. Hassanpour, E., Hosseini, S.S. & Sadeghian, S.Y. (2007). Assessing the effects of sugar beet research on the shift of sugar supply in Iran. Journal of Sugar Beet, 23(1): 92-79. (In Farsi).
 39. Heisy, P.W. & Brennan, J.P. (1991). An analysis model of farmers demand for replacement seed. American Journal of Agricultural Economics, 73 (4): 1044-52.
 40. Henry, G. & Trigo, E.J. (2010). The knowledge based bio-economy at work: from large scale experiences to instruments for rural and local development, Montpellier, France.
 41. Heydari, Kh. (1999). Wheat total factors productivity in Markazi province. Journal of Agricultural
  Economics and Development, 7(28): 137-157. (In Farsi).
 42. Hosseini, S.S. & Abyar, N. (2015). Multi-criteria model of prioritization of agricultural research in the agricultural cluster of Iran. Ph.D. dissertation, University of Tehran, Iran. (In Farsi).
 43. Hosseini, S.S. & Hassanpour, E. (2005). Economic analysis and evaluation model of iranian agricultural research: A case study of sugar beet. Ph.D. dissertation, University of Tehran, Iran. (In Farsi).
 44. Hosseini, S.S. & Hassanpour, E. (2006). Economic evaluation of agricultural research in iran: case study of sugar beet. Iranian Journal of Agricultural Sciences, 37(2): 75-83. (In Farsi).
 45. Hosseini, S.S. & Khaledi, M. (2004). Investigating the economic impact of Iranian agricultural research. case study of high rice cultivars. Iranian Journal of Agricultural Sciences, 35(2): 403-413. (In Farsi).
 46. Hosseini, S.S. & Shahbazi, H. (2012). Evaluation of Iranian agricultural research. Ph.D. Dissertation, University of Tehran, Iran. (In Farsi).
 47. Hosseini, S.S. & Shahbazi, H. (2013). Assessment of R&D role for agricultural supply and demand gap adjustment. Agricultural Economics and Development, 21(84): 177-203. (In Farsi).
 48. Hosseini, S.S. & Shahbazi, H. (2014). Determination of Iran's agricultural optimal R&D expenditure. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 45(1): 23-40. (In Farsi).
 49. Hosseini, S.S. & Shahnavazi, A. (2010). Evaluating economic research and promotion of almond cultivars in Iran. Ph.D. dissertation, University of Tehran, Iran. (In Farsi).
 50. Hosseini, S.S., Shahnavazi, A. & Yazdani, S. (2012). Evaluation of income redistribution of investment in almond late flowering cultivars developed in Sahand horticultural station. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 42-2(4): 493-500. (In Farsi).
 51. Hosseini, S.S., Hassanpour, E. & Sadeghian, S.Y. (2006). Rate of returns to sugar beet breeding research: Rasoul cultivar. Journal of Water and Soil Science, 10 (3): 267-275. (In Farsi).
 52. Huffman, W. E. & Evenson, R. (1993). Science for agriculture: A long-term perspective. Ames, IA: Iowa State University. Press.
 53. Institute of seed and plant improvement. (2019). Statistics database. Available at http:// www.spii.ir.
 54. Iran meteorological organization. (2019). Statistics database. Available at http:// www.irimo.ir.
 55. Jacobs, B., Nahuis, R. & Tang, P. J. G. (1998). Human capital, R&D, productivity growth and assimilation of technologies in the Netherlands. Available at: http://dare.uva.nl/document/13745.
 56. Kafaee, S.M. & Bagherzadeh, M. (2016). The impact of key macroeconomics variables on total factor productivity in Iran. Journal of Economic Research and Policy, 24 (79): 215-243. (In Farsi).
 57. Karim, Md.R. & Talukder, R.K. (2008). Analysis of total factor productivity of wheat in Bangladesh. Bangladesh Journal of Agricultural Economics, 1: 1-17.
 58. Khaksar Astane, H., & KarbassiA. (2010). The Survey of Agricultural Research and Promotion Investment in Iran. Agricultural Economics & Development24(1): 42-48. (In Farsi).
 59. Kiani, A. K., Iqba, M. & Tariq, J. (2008). Total factor productivity and agricultural research relationship: evidence from crops sub-sector of Pakistan’s Punjab. European Journal of Scientific Research, 23(1): 87-97. (In Farsi).
 60. Komeijani, A., Padash, H., Sadeghin, A. & Ahmadi Hadid, B. (2011). Determinants of improving total factor productivity in Iran. Journal of Monetary and Banking Research, 2(5): 1-38. (In Farsi).
 61. Maredia, M. K., Byerlee, D. & Anderson, J. (2001). Ex-post evaluation of economic impacts of agricultural research programs: a tour of good practice. Paper presented to the workshop on the future of impact assessment in cgiar: needs, constraints, and options, standing panel on impact assessment of the technical advisory committee, Rome, may 3-5.
 62. Masters, W.A., Coulibaly, B., Sanogo, D., Sidibe, M. & Williams, A. (1997). The economic impact of agricultural research: a practical guide. Department of agricultural economics, Purdue university.
 63. Mills, E. (2015). The bioeconomy, Tni and hands on the land. European comission.
 64. Ministry of agriculture jihad (2013). General policies of resistance economics. No. 1. Department of public relations of Ministry of Agriculture Jihad.
 65. Ministry of agriculture jihad. (2017). Statistics database. Available at http:// www.maj.ir.
 66. Mirzaei Kootnani, S. & Hosseini, S.A. (2007). Measurement and comparison of total factor productivity of agricultural sector strategic product in Khorasan Razavi province. In: proceedings of sixth Iranian agricultural economic conference, faculty of agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Iran. (In Farsi).
 67. Mojaverian, M. (2005). Malmquist index estimate for guideline outputs in 1980-1999. Journal of
  Agricultural Economics and Development, 11(43-44): 143-162. (In Farsi).
 68. Moradi, E., & Mortazavi, S.A. (2003). Application of distance function in measurement of total factor productivity: Case study of wheat. the sixth Iranian agricultural economic conference, Faculty of agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Iran. (In Farsi).
 69. Morris, M. L. (1994). Returns to wheat breeding research in nepal. Agricultural Economics, 10, 264-282.
 70. Niranjan, H.K., Mishra, P. & Chouhan, R.S. (2017). Total factor productivity growth of wheat in Madhya pardesh. Bulletin of environment, pharmacology and life sciences, 6(10): 50-54.
 71. OECD. (1996). Knowledge based economy, OECD, Paris, France.
 72. Padel, S., Vaarst, M. & Zaralis, K. (2015). Supporting innovation in organic agriculture: a european perspective using experience from the solid project. Sustainable Agriculture Research, 4 (3): 32-41.
 73. Pardey, P.G. & Alston, J.M. (2010). US agricultural research on a global food security setting, A report of the CSIS task force on food security. Center for strategic and international studies. United State of America.
 74. Pardey, P.G., Alston, J.M. & Pigott, R. R. (2006). Agricultural R&D in the developing world: too little, too late? Washington D.S. int. Food policy resource institution.
 75. Pardey, P.G., Alston, J.M. & Chan-Kang, C. (2013). Public agricultural R&D over the past half century: An emerging new world order, Agricultural Economics, 44(1): 103-113.
 76. Parisi, M.L., Schiantarelli, F. & Sembenelli, A. (2005). Productivity, Innovation and R&D: Micro Evidence for Italy, European Economic Review, 50(8): 2037-2061.
 77. Pinstrup-Anderson, P. (1982). Agricultural research and technology in economic development. New York: Longman Inc.
 78. Rafiee, H. & Amirnejad, H. (2007). Investigating the effectiveness of production factors and effectiveness of its components on dry wheat.  Journal of Economics and Agriculture, 2(2): 147-168. (In Farsi).
 79. Rafiee, H., Mojaverian, M. & Kanani, T. (2007). Productivity growth in agriculture: Do exist cointegration between regions. In: proceedings of sixth Iranian agricultural economic conference, Faculty of agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Iran. (In Farsi).
 80. Rahman, S. & Salim, R. (2013). Six decades of total factor productivity change and sources of growth in Bangladesh agriculture (1948–2008). Journal of Agricultural Economics, 64 (2): 275–294.
 81. Saikia, D. (2014). Total Factor Productivity in Agriculture: A Review of Measurement Issues in the Indian Context, Romanian Journal of Regional Science, 8 (2): 45-61.
 82. Salami, H. (1997). Concepts and measurement of productivity in agriculture. Agricultural Economic and Development Journal, 5(18): 31-37. (In Farsi).
 83. Salami, H. & Shahbazi, H. (2010). Measuring and analyzing the productivity growth of irrigated wheat production in iran: comparison of time trend methods, general index and divergence index. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research (Iranian Agricultural Sciences), 41 (2): 127-135. (In Farsi).
 84. Salami, H. & Shahnooshi, N. (2000). A comparison of productivity in industry and agriculture sectors and factors affecting it. 3th agricultural economics conference, Mashhad, Institute of agricultural economics research and planning, 287-308. (In Farsi).
 85. Schwartz, G. (1978). Estimating the dimension of a model. Annals of Statistics, 6, 461-464.
 86. Scobie, G. M. & Possada, R. (1978). The impact of technical change on income distribution: the case of rice in Colombia. American Journal of Agricultural Economics, 60: 85-92.
 87. Sendhil, R., Ramasundaram, P., Anbukkani, P., Randhir, S. & Indu, S. (2015). Trends and determinants of research driven total factor productivity in Indian wheat. The 29th international conference of agricultural economics, Milan, Italy.
 88. Shahabadi, A. & Amiri, M. (2014). The effect of domestic R&D stock and R&D stock spillovers on total factor productivity growth of agriculture sector in Iran. Journal of Applied Economics Studies in Iran, 3(9), 93-114. (In Farsi).
 89. Shujat, A. (2003). Total factor productivity growth in Pakistan’s agriculture: 1960-1996. The Pakistan Development Review, 43(4): Part II, 493–513.
 90. Taylor, J. E. & Lybbert, T. J. (2015). Essentials of development economics, University of California press.
 91. Thomas, G., Fox, G., Brinkman, J., Oxley, J., Gill, R. & Junkins, B. (2000). An economic analysis of the returns to Canadian swine research: 1974-97. Canadian Journal of Agricultural Economics, 49: 153-180.
 92. Traxler, G. & Byerlee, D. (2001). Linking technical change to research effort: an examination and spillovers effects. Agricultural Economics, 24: 235-246.
 93. Walkin, K. (2001). Productivity Growth and R&D Expenditure in UK manufacturing firms. Research Policy, 30, 1079-1090.
 94. White, F. C. & Havlicek, J. Jr. (1982). Optimal expenditure for agricultural research and extension: implication of understanding. American Journal of Agricultural Economics, 64(1): 47-55.
 95. Winters, P., De Janvry, A., Sadoulet, E. & Stamoulis, K. (1998). The role of agriculture in economic development: Visible and invisible surplus transfers. Journal of Development Studies, 34(5): 71-97.
 96. Rosegrant, M.W. & Evenson, R.E. (1995). Total Factor Productivity and Sources of Long–erm Growth in Indian Agriculture. EPTD Discussion Paper No. 7, International Food Policy Research Institute, Washington DC.
 97. Baráth, L., Fertő, I. & Bojnec, Š. (2020). The Effect of Investment, LFA and Agri‐environmental Subsidies on the Components of Total Factor Productivity: The Case of Slovenian Farms. Journal of Agricultural Economics, 71(3): 853-876. doi:10.1111/1477-9552.12374