تعیین تعرفه بهینه پساب تصفیه شده در بخش کشاورزی جنوب استان تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، عضو هیت علمی

2 استان البرز- کرج- دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران

چکیده

هدف مطالعه‌ حاضر، تعیین تعرفه بهینه پساب تصفیه شده در بخش کشاورزی جنوب استان تهران است. به منظور دستیابی به این هدف از روش برنامه‌ریزی ریاضی اثباتی(PMP) و برای برآورد ارزش حفاظتی از روش ارزشگذاری مشروط (CVM) استفاده شد. اطلاعات مورد نیاز با تکمیل 470 پرسشنامه به روش نمونه-گیری خوشه‌ای دو مرحله‌ای در جنوب استان تهران در سال 1398جمع‌آوری گردید. براساس نتایج قیمت تمام شده پساب تصفیه شده 21،523 ریال به ازای هر متر مکعب در استان تهران تعیین گردید، قیمت تحویلی برای هر متر مکعب پساب تصفیه شده در شهرهای قرچک، پیشوا، ری و ورامین به ترتیب 4444، 5556، 9778 و 5000 ریال، ارزش اقتصادی 10080، 15720، 17090 و 12370 ریال و تمایل به پرداخت کشاورزان 9474، 10136، 10173 و 10671 ریال تعیین گردید. در نهایت با بررسی شرایط تشکیل بازار، تعرفه بهینه پساب تصفیه شده در بخش کشاورزی جنوب استان تهران (PEWW)10،114 ریال به ازای هر متر مکعب تعیین گردید. با توجه به بالا بون قیمت تمام شده هر متر مکعب پساب تصفیه شده، پیشنهاد می-گردد بخش خصوصی وارد بازار تصفیه پساب گردد، زیرا می‌تواند مابه التفاوت قیمت تمام شده و تمایل به پرداخت کشاورزان برای پساب تصفیه شده را از محل کمک‌های زیست محیطی دولتی پرداخت نماید.

کلیدواژه‌ها