شناسایی چالش‌های راه اندازی کسب و کارهای نوپای کشاورزی (بررسی دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 محقق و مدرس مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 عضو هیئت علمی مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

چکیده

همانند بخش صنعت و خدمات، هم اکنون رشد فزاینده‌ای در توسعه استارتاپ‌های کشاورزی وجود دارد و دانشگاه‌ها به دلیل ساختار آموزشی و پژوهشی خود می‌توانند سهم عمده‌ای در ایجاد و رشد این نوع از کسب و کارهای جدید داشته باشند. از این رو، هدف تحقیق حاضر شناسایی چالش‌های راه اندازی استارتاپ‌های کشاورزی از دید دانشجویان بود. جامعه آماری تحقیق را دانشجویان سال آخر کارشناسی و دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری تشکیل دادند که با استفاده از فرمول کوکران نمونه‌ای 210 نفره به روش تصادفی با انتساب متناسب انتخاب و داده‌ها از آن‌ها جمع‌آوری شد. برای تشخیص عامل‌های سازه چالش‌های کسب و کارهای نوپای کشاورزی از روش تحلیل عاملی اکتشافی و برای برازش آن از روش تحلیل عاملی تأییدی و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که چالش‌های راه‌اندازی استارتاپ‌ها در سه گروه چالش‌های اقتصادی-بازاری، فردی-مهارتی و اداری-قانونی دسته‌بندی شدند و توانستند ۷۰٫۳۰ درصد از واریانس کل را تبیین کنند. دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی می‌توانند با استفاده از نتایج این تحقیق و حل چالش‌های شناسایی‌شده به بهبود توانمندی‌های دانشجویان خود در جهت ایجاد و ورود به این نوع کسب و کارها بپردازند.

کلیدواژه‌ها