تحلیل چالش‌های راه‌اندازی کسب و کارهای نوپای کشاورزی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

2 عضو هیئت علمی مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

چکیده

همانند بخش صنعت و خدمات، هم­اکنون رشد فزاینده‌ای در توسعه استارتاپ‌های کشاورزی وجود دارد و دانشگاه‌ها به­دلیل ساختار آموزشی و پژوهشی خود می‌توانند سهم عمده‌ای در ایجاد و توسعه این نوع از کسب­و­کارهای جدید داشته باشند. از این­رو، هدف تحقیق حاضر شناسایی چالش‌های راه­اندازی استارتاپ‌های کشاورزی از دید دانشجویان بود. جامعه آماری تحقیق را 539 نفر از دانشجویان سال آخر کارشناسی و دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع­طبیعی ساری تشکیل دادند که با استفاده از فرمول کوکران نمونه‌ای 210 نفره به روش تصادفی با انتساب متناسب انتخاب و داده‌ها از آن‌ها جمع‌آوری شد. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه بود که روایی ظاهری آن با استفاده از نظر پنل متخصصین و روایی سازه از شاخص میانگین واریانس استخراج شده (AVE) استفاده شد. پایایی ابزار نیز به­وسیله آلفای کرونباخ برای مقیاس اصلی پرسشنامه (بالاتر از 7/0) مورد سنجش قرار گرفت. در این تحقیق برای تشخیص عامل‌های سازه چالش‌های کسب­و­کارهای نوپای کشاورزی از روش تحلیل عاملی اکتشافی و برای برازش آن از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. نتایج نشان داد که چالش‌های راه‌اندازی استارتاپ‌ها در سه گروه چالش‌های اقتصادی-بازاری، فردی-مهارتی و اداری-قانونی دسته‌بندی شدند و توانستند 3/70 درصد از واریانس کل را تبیین کنند. دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی می‌توانند با استفاده از نتایج این تحقیق و حل چالش‌های شناسایی‌شده به بهبود توانمندی‌های دانشجویان خود در جهت ایجاد و ورود به این نوع کسب و کارها بپردازند. 

کلیدواژه‌ها


 1. Ahmadkhani, I., galavandi, H., & Mohajeran, B. (2020). Identifying and Ranking the Barriers of Students’ Entrepreneurship in Higher Education System (From the Viewpoint of Faculty Members of Zanjan University). Strategic Management Studies of National Defense Studies, 9(37), 305-330. doi: DOR:20.1001.1.24234621.1398.9.37.12.3. (In Farsi).
 2. Ansari, M.T., & Fakour, B. (2014). A Survey on Contextual Barriers to Business Startup by Iranian Graduates, Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education 20(2). 117-141. (In Farsi).
 3. Bakan, S., Jahanian, R., & Irannejad, P. (2020). Sustainable Entrepreneurship Devehopement Mechanisms in Educational Systems and Orientations, Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research.51 (3), 449-512. (In Farsi).
 4. Blank, S. (2012). How to Build a Great Company, Step by Step, the CommonWealth Club of California? 14 August 2012. Available at https://www.commonwealthclub.org/events/2012-08-14/steve-blank-how-build-great-company-step-step
 5. Blass, E. (2018). Developing a curriculum for aspiring entrepreneurs: What do they really need to learn? Journal of Entrepreneurship Education21(4), 1-14.
 6. Boldureanu, G., Ionescu, A. M., Bercu, A. M., Bedrule-Grigoruță, M. V., & Boldureanu, D. (2020). Entrepreneurship Education through Successful Entrepreneurial Models in Higher Education Institutions. Sustainability, 12(3), 1267.
 7. Bosma, N., Hill, S., Ionescu-Somers, A., Kelley, D., Levie, J., & Tarnawa, A. (2020). GEM—Global Entrepreneurship Monitor. GEM: London, UK.
 8. Fallah Haghighi, N., Mahmoudi, M. & Bijani, M. (2018). Barriers to Entrepreneurship Development in Iran’s Higher Education: A Qualitative Case Study, Interchange, 49, 353. https://doi.org/10.1007/s10780-018-9330-9.
 9. Ghosh, N.B., & Rajaram, G. (2015). Developing emotional intelligence for entrepreneurs: The role of entrepreneurship development programs. South Asian Journal of Management, 22(4), 85-100.
 10. Hajimirrahimi, S.D., Mokhber Dezfooli, A., Gholami, H., Akbari, M. & Noroozi, A. (2015). Investigating the approaches for development of student’s entrepreneurial capabilities in agricultural scientific-applied courses (Case study: Imam Khomeini Higher Education Center (ihec), Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 46 (2), 217-231. (In Farsi).
 11. Hosseinpoor, A., & Rezaie. (2011). Investigating the attitude of agricultural students towards entrepreneurship, Journal of Entrepreneurship Development, (3), 4(10).135-153. (In Farsi).
 12. Kashani, T., Rasouli, M., & Solymanpour, M.R. (2017). Examine the Factors Affecting Entrepreneurial Skills of Agricultural Students in Technical and Vocational University of Tehran, Agricutural extension and education research, 10(1), 53-64. (In Farsi).
 13. Katundu, M. A., & Gabagambi, D. M. (2016). Barriers to business start-up among Tanzanian university graduates: evidence from the University of Dar-es-salaam. Global Business Review17(1), 16-37.
 14. Khaki Sedigh, A. (2017). Challenges facing Iranian universities until the realization of entrepreneurial universities, Presented in K. N. Toosi University of Technology. (In Farsi).
 15. Kureth, A. (2015). Polish nonprofit tries building startup ecosystem. http://www.politico.eu/article/polish-startup-ecosystem-it/
 16. Levie, J. & Autio, E. (2008). A theoretical grounding and test of the GEM model. Small Business Economics, 31 (3), 235-263.
 17. Mei, W., & Symaco, L. (2020). University-wide entrepreneurship education in China’s higher education institutions: issues and challenges. Studies in Higher Education 47(1), 177-193.
 18. Mohammadi, M. (2021). Report reviewing the results of the labor force survey plan,  Statistical Centre of Iran, https://www.amar.org.ir/news/ArticleType/ArticleView/ArticleID/15352. (In Farsi).
 19. Mojaverian, S.M. Amirnejad, H., Yekani, S.A. & Shirzadi, S. (2019). Strategies executive summary, Sari agricultural sciences and natural resources university. Program, budget, administrative transformation and productivity management of Sari agricultural sciences and natural resources university. (In Farsi).
 20. Nadafi, R., & Ahmadvand, M. (2018). Identification and Prioritization of Development Factors of Startups Using Q methodology, Journal of Entrepreneurship Development, (10), 3(37), 517-534. (In Farsi).
 21. Naderi, N., Usefi, Z., & Rezaei, B. (2016). of reduction and overcome strategies to barriers the creation and launch agricultural startups with a phenomenological approach, Journal of Technology Develop Management, 4(3),127-150. (In Farsi).
 22. Peirus, I. (2015). Six building blocks to success. New Zealand Business and Management, 44-45.
 23. Plan and Budget Organization. (2018). Budget Circular for the country in 2018, presidency Islamic republic of Iran. Documentation and Publications Center. (In Farsi).
 24. Plan and Budget Organization. (2019). Employment Program and Production Report (Based on General Policies of the Resistance Economy), presidency Islamic republic of Iran. Documentation and Publications Center. (In Farsi).
 25. Purwana, D., Suhud, U., Fatimah, T., & Armelita, A. (2018). Antecedents of secondary studnets’ entrepreneurial motivation. Journal of Entrepreneurship Education, 21(2), 1-7.
 26. Rezaie, R., & Mirikaram. (2018). Effects of Entrepreneurial Education Components on Developing Entrepreneurial Skills of Agricultural Students (Case: University of Tehran). Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research.49 (2), 225-238. (In Farsi).
 27. Rise, E. (2011). The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses, New York: Crown Business.
 28. Rotefoss, B., & Nyvold, C.E. (2011). Entrepreneurship and innovation policy in European countries. Executive Summary, The Case of Norway, IPREG
 29. Shambare, R. (2013). Barriers to student entrepreneurship in South Africa. Journal of Economics and Behavioral Studies5(7), 449-459.
 30. van Stijn, N., van Rijnsoever, F. J., & van Veelen, M. (2018). Exploring the motives and practices of university–start-up interaction: Evidence from Route 128. The Journal of Technology Transfer43(3), 674-713.
 31. Vice –presidency for science and technology. (2018). A study of the global experiences of start-up companies in the field of agriculture. A series of reports examining the global experiences of startup companies, Danesh Bonyan Fanavar Published. 1-126. (In Farsi).
 32. Waguey, D. A. (2014). Entrepreneurial career of students in agriculture: An analysis. American Journal of Educational Research2(1), 35-43.
 33. World Bank. (2020). Doing Business 2020. In World Bank Publications. https://espanol.doingbusiness.org/es/reports/global-reports/doing-business-2020