بررسی نقش مهارت‌های ارتباطات بین‌فردی بر عملکرد آموزشی اعضای هیأت‌علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‌طبیعی ساری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آموزش کشاورزی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

مهارت­های ارتباطات بین­فردی یکی از مهم­ترین عوامل تأثیرگذار بر عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی قلمداد می­شود. بستر ارتباطی مناسب، زمینه را برای انتقال بهتر مفاهیم و اطلاعات فراهم می­کند. جامعه آماری پژوهش شامل تمام اعضای هیأت علمی دانشگاه بود (120N=) که با استفاده از نمونه­گیری در دسترس، 98 نفر برای مطالعه انتخاب شدند. ابزار اصلی پژوهش، پرسشنامه­ای محقق ساخته بود که روایی آن توسط جمعی از متخصصان و اعضای هیأت­علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تأیید گردید. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم­افزار SPSS نسخه 18، انجام شد. نتایج نشان داد، اعضای هیأت علمی مورد مطالعه، در طبقه مهارت­های ارتباطات بین­فردی بالا قرار گرفته­اند و میزان ضریب همبستگی بین مهارت­های ارتباطات بین­فردی با عملکرد آموزشی پاسخگویان، 313/0 می­باشد که بیان­گر ارتباط مثبت و معنادار بالا بین مهارت­های ارتباطات بین­فردی اعضای هیأت علمی مورد مطالعه با عملکرد آموزشی آن­ها است. در نهایت، پیشنهادها و راهکارهایی در جهت کمک به برنامه­ریزان نظام آموزش عالی کشاورزی ارایه گردید.

کلیدواژه‌ها


1-    Abdi, H., Mirshahjafari, S.A., & Nasr. A. (2010). Investigation of The relationship between quality of assessment of self-assessment of Faculty members and quality of Assessment of Students in Public universities of Isfahan University. Journal of the Association for Higher Education, 3(1), 127-149. (In Farsi)
2-    Alexandro, F. (1994). Teaching and service standandards, measures and procedures. Available at: http://www.engr. Washington.edu/acadaff/teaching-stds.html.
3-    Alizadeh, F. (2005). Investigation of the factors of related to Educational-Research performance of Faculty members of Faculty of Medicine- Tabriz University of Medical Sciences. Master's thesis, Faculty of Psychology and Educational Sciences at Tehran University. (In Farsi).
4-    Anbari Z, Godarzi D, Siros A, & Mahdian F. (2012). Design, Implementation & Evaluation of an Educational Program on Improving the Communication Skills with Patient based on WHO in Interns. Iranian Journal of Medical Education, 11(8): 915-916. (In Farsi)
5-    Andalib, B. & Ahmadi, Gh. (2007). The  Level  of Applying criteria of effective teaching In terms of students in the academic year 2006-2007, Journal of Science and Research In Educational Sciences, 15, 67-82. (In Farsi).
6-    Basaran, M. A., Kalayc, N. & Atay, M. T. (2011). A novel hybrid method for better evaluation: Evaluating university instructors teaching performance by combining conventional content analysis with fuzzy rule based systems. Expert Systems with Applications, 38, 12565-12568.
7-    Bazargan, A. (2004). Educational Evaluation (concepts, models and operational processes). Tehran. SAMT Publications. (In Farsi).
8-    Ellis, R. (1993). Quality assurance for university teaching: Issuse and approaches, In Ellis, R. (Ed.), Quality assurance for university teaching. Bristol: Open university press.
9-    Gharoun, M,(1994). The Role of Education  in economic growth, The Journal of Research and Planning in Higher Education, 5 , 97-122.  (In Farsi)  
10- Goharian, V, Khafami, Z. Yamani, N. Omidifar, N. & Safaei, M. (2005). Comparative  Evaluation of Educational performance of  Professor of surgery by Residents with Self Evaluation Professors. Iranian Journal of Medical Education, 5(1),  62-90 (In Farsi).
11- McDonald, B. & Boud, D. (2003). The Impact of Self-assessment on Achievement: The effects of self-assessment training on performance in external examinations. Assessment in Education, 10(2), 209-220.
12- Moghadam, M. (2001). A comparison of self-assessment and evaluation of students from performance of Faculty members in Zahedan University of Medical Sciences In the first semester of 2000. PhD thesis, University of Medical Sciences. (In Farsi)
13- Mohammadi, B. Valizadeh, S & Lakdizaji, S. (2011).  Impact of education on knowledge, attitude and performance of Nursing and Midwifery Instructors in Tabriz University of Medical Sciences in the field of clinical teaching behaviors. Iranian Journal of Medical Education, 3(1), 61-69. (In Farsi).
14- Mohammadi, D. (2010). Principles of Management Organization, Second edition, Aeezh Publication. (In Farsi)
15- Murray, H. (1980). Evaluation university teaching: A review of research. Toronto: Ontario confederation of university faculty associations.
16- Niazazari, K., Madah, M. & Amouei, F. (2008). Survey of the Level of Efficiency Azad university professors in classroom management. The Journal of Leadership and Educational Management, 2(2), 147-164. (In Farsi).
17- Nobel, J., Arthur, C., & Bertha, L. (1992). Faculty productivity and costs. A multivariate analysis. Evaluation Review, 16(3), 2888-314.
18- Oskouhi, F. Movahedmohammadi, H. & Rezvanfar, A. (2013). Investigating the role of Interpersonal Communication Skills on Educational and Research Performance of Faculty members in Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University. M.Sc. Thesis, University of Tehran (InFarsi).Paulsen, M. B. (2004). Evaluation teaching performance. New Direction Research, 114.
19- Ramli, N., Mohammad, D. & Sulaiman, N. H. (2010). Evaluation of Teaching Performance with Outliers Data using Fuzzy Approach. CYBERLENINKA OPEN SCIENCE HUB, 8, 190-197.
20- Ramsden, P. & Moses, I. (1992). Association between research and teaching in Australian higher education. Studies in Higher Education, 23)1(, 273-295.
22- Sarmast, B. (2010). Communication skills in the organization. Journal of Business and Society.123 and 124, 36-46. (In Farsi).
23- Seyf, A.A. (2003). Measurement, assessment and evaluation of training. Third edition, Tehran, Doran Publication (In Farsi)
24- Seyf, A.A. (2005). Measurement, assessment and evaluation of training. (Seventeenth Printing, Third Edition), Tehran: Doran Publication. (In Farsi).
25-Sharifian, F. (2005). Investigation and explanation of Effective Teaching Indicators in Higher Education Institutions and its Accomplishment in Isfahan University. Master's thesis, Faculty of Psychology and Educational Sciences of the University. (In Farsi)
26-Timpson, W. & Andrew, D. (1997). Rethinking student Evaluation and Improvement of Teaching: Instruments for change at the University of Queensland. Studies in Higher Education, 22)1(, 55-65.
27-University of Central Florida. (2006). Faculty performance assessment plan. Available at: http://www.ccd.edu/hr/img/pdf/facperfass essment-Nov-2006.pdf. 2(5): 103-108, Available online at: http://www. academicJournals.org/ERR.
28-Western Kentucky University. (2006). Faculty member performance appraisal, a process for continuous improvement of faculty, student and organizational learning. Available at: http://www.ccd.edu/hr/img/pdf/facperfAppraizall-Nov-2006.pdf