تحلیل پایداری سیاستهای کلان و بخشی کشاورزی در برنامه‌های پنج‌ساله جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش اموخته دکترای دانشگاه تربیت مدرس و استادیار گروه جغرافیای انسانی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی ؛

2 استاد گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس

4 استاد گروه توسعه کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران؛

چکیده

اتخاذ سیاست­های مناسب پایدار محور برای دستیابی به کشاورزی پایدار از اهمیت بسیاری برخوردار است. بنابراین، وجود برخی مصادیق ناپایداری در کشاورزی کشور ممکن است به دلیل کم توجهی به موازین پایداری در سیاستگذاری برای توسعه کشاورزی باشد. در این چارچوب، هدف مقاله حاضر تحلیل وضعیت پایداری در سیاست­های کلان و بخشی کشاورزی جمهوری اسلامی ایران است. برای واکاوی سیاست­ها از روش پژوهش تحلیل محتوا و جهت اولویت‎بندی برنامه‌های توسعه از مدل تصمیم‌گیری مجموع وزنی سلسله مراتبی (HAW) و روش وزن‌دهی آنتروپی شانون استفاده شد. نتایج نشان داد که سیاست­های کلان ملی شامل قانون اساسی، سند چشم‌انداز 1404و سیاست­های آن و سیاست­های برنامه‌های توسعه، به لحاظ اندیشه‎ای، همسو با تحولات علمی، از حرکت نخستین در راستای پایداری برخوردار هستند. در اسناد برنامه‌های توسعه ایران، مفهوم توسعه پایدار از برنامه دوم مطرح شد. از نظر پایداری­گرایی برنامه پنجم  در اولویت اول و سپس برنامه‌های چهارم، دوم، سوم و اول قرار داشتند. بنابراین، روند توجه به پایداری در برنامه‌ها تقریباً صعودی است. بر اساس اوزان محاسبه شده، توجه به ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و محیطی یکسان نبوده و بعد محیطی در مقایسه با ابعاد اقتصادی و اجتماعی از اهمیت کمتری برخوردار بوده است. این امر نشانگر پاردایمیک نشدن معماری پایداری در توسعه کشاورزی است.

کلیدواژه‌ها


1-    Agricultural Planning Economic and Rural Development Research Institute. (2010). Assessing the Strategies of Agriculture Sector in Five-year Development Plans from first to fifth Plan( 1989-2009). Unpublished research project. Tehran: Agricultural Planning Economic and Rural Development Research Institute. (In Farsi)  
2-    Azar, A. (2001). Extending and Developing the Shannon Entropy for Data Process in Content Analysis. Journal of Humanities, 11(37-38), 1-18.
3-    Badri, S. A. & Eftekhari, A. R. (2003). Sustainability Assessment: concept and method. Geographical Research, summer 2003, 69, 9-34. (In Farsi)
4-    Badri, S. A., Eftekhari, A. R., Salmani, M. & Behmand, D. (2011). The Role of Family Farming System on Sustainable Rural Development (Case Study: Ghir & Karzin County - Fars Province). Human Geography Research, 76(76), 33-48. (In Farsi)
5-    Batie, S. S., (1989). Sustainable Development: Challenges to the Profession of Agricultural Economics. American Journal of Agricultural Economics, Vol. 71, No. 5, Proceedings Issue (Dec., 1989), 1083-1101
6-    Birner, R. & Resnick, D. (2005). Policy and politics for smallholder agriculture, In: IFPRI (International Food Policy Research Institute ((Eds). The future of small farms, Proceedings of a Research Workshop, June 26-29, 2005. IFPRI (International Food Policy Research Institute), Overseas Development Institute (ODI) & Imperial College, London, Wye, UK, 283-311. Retrieved September 12 2012, from http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.139.3719&rep=rep1&type=pdf#page=290.
7-    Bossel, H. (1999). Indicators for Sustainable Development: Theory, Method, Application. Report to the Balaton Group. Canada: International Institute for Sustainable Development. 124p.
8-    Chandrasekhran, C., (2002). The Need for Forest Policy Research and Articulation. Paper presented at the IUFRO Science/Policy Interface Task Force regional meeting held in Chennai, India at the M.S. Swaminathan Research Foundation, 16-19 July 2002. Retrieved November 3 2012 from, http://iufro-archive.boku.ac.at/iufro /taskforce/tfscipol/chennai-papers/fchandrasekharan.pdf
9-    Central Bank of the Islamic Republic of Iran.2012. Economic Report and Balance Sheet of Central Bank of the I.R.I, year 2009. Tehran: Central Bank of the Islamic Republic of Iran. Retrieved October 15 2012, from http://www.cbi.ir/Category/EconomicReport_fa.aspx(in Farsi)
10- Cistulli, V., (2002). Environment in Decentralized Development - Economic and Institutional Issues. Rome: FAO. Retrieved Octoberber 2 2012, fromhttp://www.fao.org/docrep/005/y4256e/y4256e04.htm
11- Dantsis, T., Douma, C., Giourga, C., Loumou, A. & Polychronaki, E. A. (2010). A methodological approach to assess and compare the sustainability level of agricultural plant production systems. Ecological Indicators, 10(2010), 256–263.
12- FAO. (1989). What is SARD? Retrieved October 22 2012, from http://www.fao.org/wssd/sard/index-en.htm.
13- FAO. (1999). Trade, Environment, and Sustainable Development. Agricultural Trade Fact Sheet, Third WTO Ministerial Conference Seattle, 28 November-3 December 1999. Retrieved November 2 2012. From  ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/003/X6730E/X6730E01.pdf
14- FAO. (2005). Participatory policy development for sustainable agriculture and rural development, Guidelines from the Sustainable Agriculture and Rural Development Farming Systems Evolution Project. Rome: FAO.
15- Gafsi, M., Legagneux, B., Nguyen, G. & Robin, P. (2006). Towards sustainable farming systems: effectiveness and deficiency of the French procedure of sustainable agriculture. Agricultural Systems, 90(2006), 226–242.
16- GDRC (Global Development Research Center). 2012. SD Features, Definitions. Retrieved October 22 2012, from  http://www.gdrc.org/sustdev/definitions.html
17- Glavic, P. & Lukman, R. (2007). Review of sustainability terms and their definitions. Journal of Cleaner Production, 15(2007), 1875-1885.
18- Gold, M. V., (1999). Sustainable agriculture: definitions and terms. Special Reference Briefs Series no. SRB, 99-02, September 1999, U.S. Department of Agriculture, National Agricultural Library, Alternative Farming Systems Information Center. Retrieved July  21 2012, from http://www.nal.usda.gov/afsic/pubs/terms/srb9902.shtml#toc1
19- Goldin I. & Winters, L.A. (1998). The Economic of Sustainable Development, (3th ed.).Translated by Azad, G. & Eftekhari, R. A. in 2000. Tehran: The Commerce Printing and Publishing Co. (In Farsi)
20- Hardaker, J. B. (1997). Guidelines for the integration of sustainable agriculture and rural development into agricultural policies. (FAO agricultural policy and economic development series 4). Rome: FAO.
22-  Holsti, O. R. (1969). Content analysis for the social sciences and humanities. Translated by Salarzadeh Amiri, N. in 1994. Tehran: Allameh Tabatabaii University. (In Farsi) 
23- Islamic Consultative Assembly Research Center. (2010). Study on the Scenarios to Achieve the Goals of the Fifth Development Plan. Islamic Consultative Assembly Research Center, Office of Infrastructure (Group of Agriculture). Series No. 10343. (In Farsi)
24- Kalantari, K., Asadi, A., & Shabanali Fami, H. (2010). Analysis the components of Wheat planting system Sustainability in Fars Province. Journal of Agricultural Economics and Development, 24(2), Summer 2010, 169-176. (In Farsi)
25- Kirschenmann, Fred.2004. A Brief History of Sustainable Agriculture. Retrieved December 20 2012, from http://www.sehn.org/Volume_9-2.html#a2
27- Ministry of Jihad and Agriculture. (2008). National Document of Developing Agriculture and Natural Resource Sector in 4th Development Plan. Tehran: Ministry of Jihad and Agriculture. (In Farsi)  
31- Naderi Mahdei, K., Kalantari, K., Hosseini, S. M. & Asadi, A. (2009).Content Analysis of the rate of Matching the After Revolution Policies of Economic, Social and Cultural development plan with Sustainable Development Model. Rural and Development, 12(3), 2009, 1-25. (In Farsi)
32- Najafi, G. & Zahedi, S. (2005). Agricultural Sustainability in Iran. Iranian Journal of Sociology, 6 (2), 73-106. (In Farsi)
33- OECD. (1993). OECD core set of indicators for environmental performance reviews. OECD Environment Monographs No. 83. Paris: OECD.
34- OECD .2001. The DAC Guidelines Strategies for Sustainable Development: International Development. p 75.Retrieved October 24 2012, from http://www.oecd.org/dataoecd/34/10/2669958.pdf
35- Plan and Budget Organization. (1994). The Documents of second Economic, Social and Cultural Development Plan of I.R.I (1994-1998), Vol. 4. Tehran: Plan and Budget Organization. (In Farsi)
36- Plan and Budget Organization. (1999). Third Economic, Social and Cultural Development Plan of I.R.I (2000-2004), Bill Of Second Plan: Appendix 2, Vol. 2. Tehran: Plan and Budget Organization. (In Farsi)
37- Pourtaheri, M., (2010). Application of Multi – Attitude Decision Making Methods in Geography. Tehran: SAMT. (In Farsi)
38- Prescott-Allen, R., (2001). The Wellbeing of Nations .A Country-by-Country Index of Quality of Life and the Environment. Washington: Island Press.
39- Pretty, J. N. (1996). Regenerating Agriculture: Policies and Practices for Sustainability and Self-reliance. Translated by Kashani, A. in 2003, Rural and Development publication series, No. 46. Tehran: Farzan. (In Farsi)
40- Rogers, P. P., Jalal, K. F. & Boyd, J. A. (2008).  An introduction to sustainable development. Uk: Earthscan Publishing.
41- Saifi, B. & Drake, L. (2008). Swedish agriculture during the twentieth century in relation to sustainability. Ecological Economics, 68(2008), 370 – 380.
42- Sharghi, T., Sedighi, H. & Eftekhari, A. R. (2010). Effective Factors in Achieving Sustainable Agriculture. American Journal of Agricultural and Biological Sciences, 5 (2), 235-241.
43- Singh, R. K., Murty, H. R., Gupta, S. K. & Dikshit, A. K. (2012). An overview of sustainability assessment methodologies. Ecological Indicators, 15 (2012), 281–299.
44- Statistical Center of Iran. (2012). Share of major Activities. Retrieved December 16 2013, from http://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=96&agentType=ViewType&PropertyTypeID=15(In Farsi)
45- Statistical Center of Iran. (2013a). Employees by gender, major groups activities and literacy. Retrieved December 16 2013, from http://www.sci.org.ir/_vti_bin/ReportServer?http://www.sci.org.ir/90/ Country/LaborForce/3.rdl&InhabitStatusPM=1&InhabitStatusPM=2&InhabitStatusPM=3&rs:Format=word (In Farsi)
46- Statistical Center of Iran. (2013b). The amount of fertilizer distribution by Type. Retrieved December 16 2013, from http://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=96&agentType=ViewType&PropertyTypeID=93 (In Farsi)
47- UN (CSD). (2001). Indicators of Sustainable Development: Frameworks and Methodologies. Back Ground Paper, No. 3, Prepared by: Division for Sustainable Development. UN, Department of Economic and Social Affairs, Commission on Sustainable Development, Ninth Session, 16 - 27 April 2001, New York.
Vice-Presidency for Strategic Planning and Supervision. (2010). The Five-Year Development Plan of I.R.I. Retrieved December 16 2013, from http://www.arums.ac.ir/opencms/export/sites/default/fa/tahvvole.edari/ghavanin/ghanune-barname-panjom.pdf (In Farsi)