تحلیل عوامل مؤثر بر استفاده از راهبردهای مدیریت ریسک تولید در بین گندم کاران استان ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

2 دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه ایلام

چکیده

این پژوهش با هدف شناخت عوامل مؤثر بر استفاده از راهبردهای مدیریت ریسک تولید در بین گندم­کاران استان ایلام و در چارچوب کلی تحقیقات پیمایشی به انجام رسیده است. جامعه آماری تحقیق گندم­کاران استان ایلام به تعداد ۵۵ هزار نفر بودند که حجم نمونه آماری به کمک جدول کرجسی و مورگان تعداد 380 نفر تعیین شد. به منظور تشخیص پایایی قسمت­های مختلف پرسشنامه ‌از روش آلفا کرونباخ استفاده شد که مقدار ضریب محاسبه شده برای انجام تحقیق قابل قبول بود (90/0>α>82/0). روایی محتوایی پرسشنامه نیز با نظرخواهی از کارشناسان مرتبط با موضوع، تأمین شد. پردازش داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار 20SPSS انجام گرفت. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه در راستای بررسی نقش متغیرهای مستقل در تبیین متغیر وابسته نشان داد که متغیرهای سطح زیر کشت گندم بیمه شده، عوامل ترویجی، عوامل اجتماعی، عوامل اقتصادی، درآمد کل خانوار و تحصیلات در مجموع  4/46 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین کردند. نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان داد متغیرهایی که بیشترین واریانس را در سطح استفاده از راهبردهای مدیریت ریسک تولید در بین گندم­کاران تبیین کردند، عوامل اجتماعی، عوامل ترویجی و سطح زیر کشت گندم بیمه شده بودند.

کلیدواژه‌ها


 1. Acker, M. (2007). Evaluation of the field carried out by Agricultural trainees of chnology transfer strategy in Poona the India. Association International Agricultural Extension and Education, 6(3).
 2. Burak, H., Saner, G. & Adanacioglu, H. (2015). Risk sources encountered by farmers in the open field production of strawberry and risk management strategies: A case of Menemenemiralem district of Izmir. Journal of Agricultural Sciences. 21(3), 13-25.
 3. Coble, K. H., Dismukes, R. & Thomas, S. (2007). Policy implications of crop yield and revenue variability at differing levels of disaggregation, Paper presented at the annual meeting of the American Agricultural Economics Association, Portland.
 4. Coble, K. H., Heifner, R. G. & Zubiga, M. (2010). Implications of crop yield and revenue - insurance for producer hedging‖. Journal of Agricultural and Resource Economics, 25 (2), 432-452.
 5. Garavandi, SH and A.H. Alibeygi (2009). Recognizing determinant in agricultural risk management: the study of farmars in Kermanshah County. Iranian Journal of Economic Research and Agricultural Development. 42(2). pp. 255-264.  (In Farsi)
 6. Gray, A. W., Boehlje, M. D., Gloy, B. A. & Slinsky, S. P. (2007). How US farm programs and crop revenue insurance affect returns to farm land. Review of Agricultural economics, 26 (2), 238-253.
 7. Green, J. (2003). Risk management for small farms, Cornell small farms program, 225-607.
 8. Hardaker, B. K. (2009). Payment limitations and acreage decisions under risk aversion: A simulation approach. American Journal of Agricultural Economics, 91(1), 19-41.
 9. Jackman, M. D., Dalsted, L. N. & Fetsch, J. R. (2015). Managing good and bad times: Extension risk-management pilot evaluation. Journal of Extension. 53(2), 1-12.
 10. Lu, W., Xi, A. & Ye, J. (2008). Disaster risk reduction strategies and risk management practices: Critical elements for adaptation to climate change. UNFCC, 11 November
 11. Meuwissen, M. P., Huirne, B. N. & Hardaker, J. B. (2001). Risk and risk management: An empirical analysis of Dutch livestock’s farmers. Livestock production science, 69 (3), 43-53
 12. Ommani, M. & Nikandish. M. (2009). Recognizing effective factors on application of agronomy production strategies among wheat farmers in Dezfoul County. Journal of Research in Economics and Agricultural Extension, 17-26.
 13. Rostami, F., Shaabanali fami, H., Movahed mohamadi, H. & Ervani, H. (2006). Management production wheat in family farm system (case study Harsin County). Iranian Journal of Agricultural sciences. (In Farsi).
 14. Torkamani, J. (2000). Measuring and assessing main methods determining toward risk’s farmer (The case study of Units dairy farmers). Scientific and Research Quarterly Journal of Agricultural Economics and Development, 31(4), 31-55.

Velandia, M., Rejesus, R. M., Knight, O. T. & Sherrick, J. B. (2009). Factors affecting farmers’ utilization of agricultural risk management tools: The case of crop insurance, forward contracting, and spreading sales. Journal of Agricultural and Applied Economics. 41(1), 107-123.