بررسی اثربخشی یادگیری سیار در آموزش عالی کشاورزی (مورد مطالعه: دانشگاه پیام‌نور مرکز زنجان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه پیام نور زنجان

چکیده

تغییر علایق جوانان به سوی ارتباط در فضای مجازی، استفاده از تلفن همراه و ارتباطات پیامکی از نگاه برخی منتقدان تهدیدی است، که می­تواند به فرصتی برای یادگیری در هر زمان و هرمکان تبدیل شود. یادگیری سیار یکی از رهیافت­های پرورش هدفمند ذهن کنجکاو نسل تکنولوژی در دنیای ارتباطات بی سیم است. بنابراین، این مطالعه در راستای بستر سازی برای به­کارگیری یادگیری سیار با هدف بررسی اثربخشی یادگیری سیار در آموزش عالی کشاورزی انجام گردیده است. مطالعه به روش نیمه تجربی با گمارش تصادفی دو گروه آزمایش (25 نفر) و کنترل (19 نفر) و مداخله­گری به­کارگیری یادگیری سیار به عنوان یک تکنیک کمک آموزشی در ترم اول سال تحصیلی 94-1393 در دانشگاه پیام نور مرکز زنجان اجرا گردید. بررسی اثربخشی یادگیری سیار با مقایسه میانگین نمره پیش آزمون با آزمون نهایی و آزمون پایش از طریق آماره آزمون تی صورت گرفت و نتایج نشان داد که در مقایسه با دانشجویان گروه کنترل که تنها آموزش معمول را دریافت نمودند، یادگیری سیار که مشتمل بر روش معمول آموزش همراه با دریافت پیام­های آموزشی از طریق تلفن همراه می­باشد، توانسته ارتقای معنی­داری در یادگیری دانشجویان گروه آزمایش مورد مطالعه ایجاد نماید. در این راستا به­کارگیری تلفن همراه که دارای ضریب نفوذ صد در صدی در بین دانشجویان است به عنوان ابزار یادگیری سیار در آموزش عالی کشاورزی مورد پیشنهاد است.

کلیدواژه‌ها


 1. Ally, M. (2009). Mobile learning: Transforming the delivery of education and training. Athabasca University Press.‏
  1. Alzaza, N. S., & Yaakub, A. R. (2011). Students’ Awareness and Requirements of Mobile Learning Services in the Higher Education Environment. American Journal of Economics and Business Administration, 3(1), 95-100.
  2. Ardabili, M. Sh. M., & Faegh, A. k. (2013). The use of cell phones and texting in science education. Presented at the eighth conference of Iran chemistry education "Implication of mobile and sending massage" in Chemistry Faculty of Semnan University, 6-7 of September (In Farsi)
  3. Barzegar, R., Dehghan-zadeh, H. & Moghaddam-Zadeh, A. (2012). From E-learning to mobile learning: theoretical foundations. The University journal of e-learning (Media), 3 (2): 35-41. (In Farsi)
  4. Brown, T. H. (2003). The role of m-learning in the future of e-learning in Africa. In 21st ICDE World Conference. Retrieved from http://www.tml.tkk. fi/Opinnot. 110.
  5. Cheema, M. A. B. (2009). Mobile learning using MWT. Provided in the Conference of Mobile government, Mashhad: Ferdowsi University. (In Farsi)
  6. Ebbasi, M. R. (2013). Recognize and use educational media in agricultural education. Sabzineh (84): 8470-8477. (In Farsi)
  7. Evans, C. (2008). The effectiveness of m-learning in the form of podcast revision lectures in higher education. Computers & Education, 50, 491–498.
  8. Field, A. (2009). Discovering statistics using spss (Third Edition).Los Angeless, London, New Delhi, Singapore, Washington: SAGE Publications, Inc.
  9. Foroushani, N., Khosravipour, B. & Yaghobi, J. (2011). Analysis of the problems of agricultural education system and fix it via mobile training from the perspective of experts of Jihad-e-Agriculture Organization of Khuzestan province. Iranian Agricultural Economics and Development Research, 2 (2): 209-218.(In Farsi)
  10. Foroushani, Z. & Khosravipour, B. (2009). Checking the usability of mobile learning techniques in agricultural education from the perspective of experts of Jihad-e-Agriculture Organization of Khuzestan province, Agricultural Management Education Quarterly, (11): 14-12. (In Farsi)
  11. Georgiev, T., Georgieva, E., & Smrikarov, A. (2004). M-Learning: A new stage of E-Learning. In Proceedings of the 5th international conference on Computer systems and technologies (pp. 1-5).‏
  12. Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2006). Multivariate data analysis(Seventh Edition). United States of America: Pearson Education Inc.
  13. Khotan-Lu, H. & Batmanqlychy, E. (2013). Providing a framework for the adoption of mobile learning. Training Technology (technology and training), 7 (3): 221-228. (In Farsi)
  14. McKnight,  E. P., McKnight, M. K., Sidani, S. & José, A. (2007). Missing Data: A Gentle Introduction, E book, Guilford Press.
  15. Mcconatha, D., Praul, M., & Lynch, M. J. (2008). Mobile Learning In Higher Education: An Empirical Assessment Of A New Educational Tool. The Turkish Online Journal Of Educational Technology, 7(2).
  16. Morasaee, S. (2012). Characteristics of mobile learning applications in agricultural cooperatives. Journal of Agricultural Economics and Development Research of Iran, 2 (4): 647-660. (In Farsi)
  17. Morshedi, L., Kazemi, H. & Omidi-Najafabadi, M. (2011). The attitude of agricultural extension and education students' who entered in 88 -89 years  to the Tehran Science and Research Branch toward mobile learning, analysis of SWOT. Research of Agricultural Extension and Education, 4 (3): 73-61. (In Farsi)
  18. Motiwalla, L. F. (2007). Mobile learning: A framework and evaluation. Computers & Education, 49, 581–596.
  19. Naderi, F., Ayati, M., Zarebidaki, M. and AkbariBorang, M. (2013). The Effects of Education by mobile phone on metacognitive self-regulation and paramedical students' attitude. Journal of Medical Sciences, 12 (13): 1001-1010. (In Farsi)
  20. Najafabadi, M. A., Anshyeh, R. (2007). Challenges and opportunities of using mobile phones in Agricultural Education (Case Study: Foumanat). Research of Agricultural Extension and Education, 2 (3). (In Farsi)
  21. Papzan, A. & Solymani, A. (2010). Comparison of the effect of mobile learning and lecture on student learning. Information and Communication Technologies in Education, 1 (1): 55-65. (In Farsi)
  22. Rezaei-Rad, M. & Bakhtiar, Q. (2014). Mental aspects of adding mobile learning to training in the traditional method in Higher Education (Case Study English and Arabic language). Training Technology, (4): 277-287. (In Farsi)
  23. Safari, J., Zarnegar, z. & Jalali, M. (2015). New methods of distance education, chemistry education development. 28: 15-12. (In Farsi)
  24. Saffarzadeh, M. & manouchehri, K. (2009). Training through electronic means, Presented In the second International Conference on Electronic Municipality. (In Farsi)
  25. Schulz, F. K. & Grimes, A. D. (2002).Unequal group sizes in randomised trials: guarding against guessing. Epidemiology series, THE LANCET, Vol 359; 966-970.
  26. Schumacker, R. E., & Lomax, R. G. (2004). A beginner's guide to Structural Equation Modeling (Second Edition). Mahwah, New Jersey, London: Lawrence Erlbaum Associates.
  27. Shah-Alizadeh, M. (2013). Electronic and mobile learning, new technologies and ways to teach. Eighth seminar of chemistry education, Iran, Semnan University. (In Farsi)
  28. Shahbaz, A. (2014). The effect of training method using mobile phone on cognitive self-regulation and paramedical students’ attitude. Iranian Journal of Medical Education, 14 (3), 276-279. (In Farsi)