بررسی نیازهای آموزشی انجیرکاران شهرستان پلدختر پیرامون بازاریابی و فرآوری انجیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 هیأت علمی

چکیده

این تحقیق با هدف شناسایی و اولویت‌بندی نیازهای آموزشی انجیرکاران شهرستان پلدختر در زمینه بازاریابی و فرآوری انجیر انجام گرفت. جامعه‌آماری تحقیق شامل تمام انجیرکاران شهرستان بود (2000N=) که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای با انتساب متناسب 322 انجیرکار به عنوان نمونه از هشت روستای انجیرخیز این شهرستان انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه‌ای محقق ساخته بود که روایی آن توسط پانلی از اساتید ترویج و آموزش کشاورزی و پایایی آن با انجام آزمون مقدماتی و به‌وسیله محاسبه آلفای کرونباخ برای بخش‌های فرآوری (87/0) و بازاریابی (94/0) تأیید گردید. در نهایت، از 322 پرسشنامه توزیع شده، 274 پرسشنامه کامل و مناسب جهت انجام تجزیه و تحلیل تشخیص داده شد. نتایج نشان داد که بین میانگین نیاز آموزشی انجیرکاران با جنسیت، سطح تحصیلات، شغل، نوع بهره‌برداری و شرکت در دوره‌های آموزشی تفاوت معنی‌داری وجود دارد. همچنین، بین سابقه کار، درآمد و میزان ارتباط با منابع اطلاعاتی و میزان نیاز آموزشی آنها رابطه منفی و معنی‌داری وجود دارد. در نهایت، روش‌های آموزشی بحث‌های غیررسمی، پرسش و پاسخ و حل مسأله برای آموزش در زمینه بازاریابی و روش آموزشی نمایش طریقه‌ای برای آموزش در زمینه فرآوری پیشنهاد شد.

کلیدواژه‌ها


 1. Agahi, H., Alibaygi, A., Ghasemi, J. And Ghambarali, R. (2012). Training needs assessment of fish farmers in Dalaho Township in Kermanshah province. International Journal of Agriculture: Research and Review. Vol., 2 (S), 991-997.
 2. Alibaygi, A. And Zarafshani, K. (2008). Training needs of Iranian extension agents about sustainability: The use of Borich's need assessmentmodel. African Journal of Agricultural Research, 3 (10), pp. 681-687.
 3. Borich, D. G. (1980). A needs assessment model for conducting follow-up studies. Journal of Teacher Education 31(3). 39-41.
 4. E. Mudukuti, A. and Miller, L. (2002) Factors related to zimbabwe women’s educational needs in agriculture. Journal of International Agricultural and Extension Education. 9(3).
 5. Esmaeili, B. (2007). Needs assessment of employee training with use of Delphi model. Tadbir Magazine, 18(185). (In Farsi).
 6. Fars News Agency (2010). Iran had the grad first to seventhat 22 agricultural products inthe world. April 2010, From http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8906281226. Html. In farsi
 7. Feli, S and Pezeshkirad, GH. (2007). Investigation of supervisors wheat training needs by used the Borich model (Case Study: Kurdistan Province). Journal of jihad, 28, pp. 74-81. (In Farsi).
 8. Ghafarpour, D. (1995). The role of agricultural extension and education in agricultural development of postgraduate students of selected agricultural colleges in Iran. M.Sc. dissertation, University of Tarbiat Modares, Iran.( In Farsi).
 9. Gregg, A. J. (2002). Use of information technology by conty extension agentsof the Clorida cooprative extension servises. Florida: State University of Florida.
 10. Iranian Agricultural News Agency: IANA (2013). Iran had the grad first to seventhat 22 agricultural products inthe world. September 2013, from http://www.iana.ir/keshavarzi/item/13352-1.html. In farsi
 11. Kheiri, sh. (2012). Investigating educational needs of roodbar olive orchaodist: regarding development of olive gardens. Elsevier, Procedia - Social and Behavioral Sciences 46 (2012 ) 2281 – 2283.
 12. Kizlik, B. (2012) "Needs Assessment Information", ADPRIMA, http://www.adprima.com/needs.htm,last access 16 October 2010.
 13. Krejcie, R. V. and Morgan, D. W. (1970) Determining sample size for research activities. Educational and psychological measurement. 30. p. 607-610.
 14. Layeghi, A., Ghasemi, P. and Babaei, N. (2013).  A Study of Production and Employment Comparative Advantage in the Agriculture Sector of Iran Provinces. Monthly Quarterly Journal of  Economic Research and Policies, 12 (11 and 12), pp 83-110. (In Farsi).
 15. L. Garton, B. and Chung, N. (1997). An assessment of the in service needs of beginning teachers of agriculture using two assessment models. Journal of Agricultural Education. 38 (3).
 16. Mardani, A. & Pezeshirad, Gh. (2007). The estimated educational needs concerning the quality management of agricultural products (Case Study: Chahar Mahal and Bakhtiari).) In Farsi)
 17. Ministry of Jihad-e Keshavarzi (2009). Agricultural Statistics, Tehran (In Farsi).
 18. Moradi, M. (2012). Horticulture expert of agricultural jihad, Poldokhtar Township (interview). In farsi
 19. Mosavi, M. & Chizari, M. (2007). Investigation of potato grower’s education needs about markrting (case study: Ajabshir townshipe). Journal of agricultural and natural resurces. 11(1), pp.478-498. (In Farsi).
 20. Nazari, A. (2012). Master ofagriculturePoldokhtartownship (interview).) In Farsi).
 21. Panahi, F. (2010). Determine the Training Needs of Apple Growers (case study: Eghlid City, Fars Province). Journal of Agricultural Extension and Education Research, 3 (​​1). (In Farsi)
 22. Pirhayati, M. (2010). Portal of Lorestan provinceagriculturejihad. From http://www.ajlorestan.ir/portal. Html. (In Farsi).
 23. Saburi, M. and Minaei, A. (2009). Educational needs classification of Garmsar greenhouses according to greenhouses and agricultural experts. Journal of Agricultural Extension and Education Research, 2(3). (In Farsi).
 24. Sedighi, S. And Nikdokht, R. (2005). Study of country wheat fields engineering projects. JournalofAgricultureandNatural Resources, 3(9), pp. 44-51. (In Farsi).
 25. Suvedi, M., Jeong, E. and Coombs, J. (2010) Education needs of Michigan farmers. Journal of extension, 48(3): article number 3 RIB.
 26. Tabaraei, M and Ghasemi, M. (2005). A study of educational needs of pea growers in Northern Khorasan. Proceedings of First National Conference of Pulses, Mashhad: Institute of Plant Sciences, Ferdowsi University of Mashhad. (In Farsi).
 27. Tabatabaeifar, V. (2002). Identify education and extention needs of Cotton growersin the crop years 1380-1379 (case study: Garmsar city) .M.Sc. Thesis Agricultural Extension and Education. Islamic Azad University, Branch of Science & Research. (In Farsi).
 28. Tibezinda, N. M. (1998). Assessing target group needs. In R. P. Burton E. Swanson, Improving agricultural extension. A reference manual. United Nations: University of Illinois at Urbana-Champaign, United States.
 29. Zamanipour, A. (2008). Agricultural extension in the process of development, (3th ed.). Mashhad, Ferdowsi University. (In Farsi).
 30. Zarafshani, K., Agahi, H. And Khaledi, Kh. (2011). Examining educational needs of rural women in Ghomum village of Songhor township using Borich model and Quadrant analysis. Journal of Women in Development & Politics1(1), pp 165-183. (In Farsi).

Zkaei, A. (2008). Lorestan, Talented agricultural with the Not flourish potential. Monthly magazinelivestock, agro-industry, (107). From http://www.magiran.com/official/1022/view.asp?id=573892. Html. (In Farsi).